Fle­ra bu­ti­ker hål­ler stängt ef­ter bran­den i Sätra cent­rum

Bran­den i Sätra för­ra hel­gen var ett hårt slag mot bå­de hand­la­re, som var tvung­na att hål­la stängt, och ung­do­mar som blev av med den lo­kal de job­bat med i må­na­der för att fixa. Se­dan dess har eldsjä­lar käm­pat för att ska­pa bå­de lugn och triv­sel i om­rå­det.

SkärholmenDirekt - - NEWS - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Det är tis­dags­kväll i Sätra cent­rum, en och en halv vec­ka ef­ter den brand som plöts­ligt bröt ut i ett ut­rym­me i käl­la­ren. El­den ska­da­de cent­ru­mets el­cen­tral och det är fort­fa­ran­de mörkt i sto­ra de­lar av cent­rum. Vis­sa av bu­ti­ker­na, som apo­te­ket, tand­lä­ka­ren och kafét, hål­ler fort­fa­ran­de stängt. And­ra kör på halv­fart. – Vi kan in­te la­ga mat, ström­men räc­ker ba­ra till be­lys­ning. Disk­ma­skin, spi­sar och stek­plat­ta kan vi in­te an­vän­da, sä­ger Ba­sil To­mi, äga­re till re­stau­rang­en Maz­goof. När bran­den bröt ut flyd­de de­ras gäs­ter från re­stau­rang­en ut­an att be­ta­la. Nu fun­ge­rar in­te te­le­fo­ner­na, och de kan in­te ha ar­tistupp­trä­dan­den som de bru­kar var­je helg. – Se­dan bran­den till i dag har vi ba­ra gått med för­lust. Det är för jäv­ligt, det känns som att ingen­ting hän­der, sä­ger Ba­sil To­mi.

Ett slag mot unga

Även för Sät­ras unga har bran­den va­rit ett hårt slag. I cent­ru­mets käl­la­re har för­e­ning­en Tryg­ga Sätra käm­pat i fle­ra må­na­der med att byg­ga upp en mö­tes­plats för om­rå­dets unga. Fre­da­gen in­nan det brann ha­de de öp­pet för förs­ta gång­en. – Det känns rent ut sagt skit just nu, sä­ger Le­na Ölan­der, natt­vand­ra­re och ord­fö- ran­de i Tryg­ga Sätra. Det blev ba­ra en öp­pen kväll. Se­dan bran­den har de va­rit tvung­na att hål­la stängt. Först för att rö­ken och brand­luk­ten skul­le sa­ne­ras. Sen kom yt­ter­li­ga­re ett slag – bran­den ha­de gjort att as­best spri­dits i käl­la­ren, nå­got som kom­mer ta lång tid att sa­ne­ra.

”Vi är fru­stre­ran­de”

– Al­la är så för­ban­na­de, leds­na och fru­stre­ra­de. Kil­lar­na har job­bat ihjäl sig för den här lo­ka­len, var­je gång jag träf­far dem frå­gar de mig ”var ska vi va­ra nu?” Det är kallt, det reg­nar, en­da plat­sen de har att mö­tas är i cent­rum, sä­ger Le­na Ölan­der. Cent­rumä­ga­ren Curt

Se­dan bran­den till i dag har vi ba­ra gått med för­lust. Det är för jäv­ligt.

Ahn­ström be­kla­gar att ar­be­tet med att åter­stäl­la lo­ka­ler­na och få till­ba­ka elen drö­jer. – Vi är al­la fru­stre­ra­de. Vi gör så myc­ket vi kan, men vi kan in­te job­ba snab­ba­re än vi gör. In­nan vi ens kan släp­pa in elekt­ri­ker och and­ra mås­te sa­ne­rings­fir­man kun­na ga­ran­te­ra att det är en sä­ker ar­bets­mil­jö. Och ty­värr kan jag in­te sä­ga ett da­tum för när det kan ske i nu­lä­get, ska­dor­na var så pass om­fat­tan­de. Vad gör ni nu för att nå­got lik­nan­de in­te ska hän­da igen? – Nu mås­te vi ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten för dem som vis­tas i vå­ra käl­lar­lo­ka­ler. Vi ska för­slu­ta dem med brand­säk­ra dör­rar och se till att män­ni­skor in­te har till­trä­de till dem ut­an vår tillå­tel­se. Sen mås­te vi se vad po­li­sens ut­red­ning kom­mer fram till, för att se vad vi kan gö­ra mer. För­sö­ker pep­pa Ef­ter bran­den har natt­vand­rar­na, Tryg­ga Sätra och 127 Trygg­het kraft­sam­lat för att sy­nas mer i om­rå­det. De ord­nar ex­tra natt­vand­ring­ar i hel­gen och i tis­dags de­la­de de ut pep­par­ka­kor och jul­must i cent­ru­met. – Just nu är det så trå­kigt och dys­tert i cent­ru­met, så vi för­sö­ker pig­ga upp al­la som går för­bi här. Många är sä­kert oro­li­ga över si­tu­a­tio­nen och då vill vi vi­sa att vi finns här och bryr oss om om­rå­det, sä- ger Bej­na Sa­ri­kaya, pro­jekt­le­da­re för 127 Trygg­het. Or­sa­ken oklar Det är fort­fa­ran­de oklart vad som or­sa­ka­de bran­den. Ini­ti­alt miss­tänk­te po­li­sen att den var an­lagd och den ut­reds som mord­brand. – Vi har gjort al­la ut­red­nings­åt­gär­der vi kan se, så nu vän­tar vi på om det kom­mer in nya tips el­ler om den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en le­der nå­gon­stans. I värs­ta fall kan den tek­nis­ka pro­to­kol­let drö­ja, de har ka­non­myc­ket att gö­ra, sä­ger An­ders Gar­tér, grupp­chef och för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­li­sen.

En och en halv vec­ka ef­ter bran­den är det fort­fa­ran­de rätt mörkt i Sätra cent­rum. ”Det blir ju ett pro­blem för de som in­te ser så bra, men som mås­te gå ige­nom här. Jag tycker cent­rumä­ga­ren bor­de fixa det snab­ba­re”, sä­ger Sätra­bon Erik.

Re­stau­rang­en Maz­goof hål­ler öp­pet, men kan in­te la­ga myc­ket mat. ”Se­dan bran­den har vi gått med för­lust”, sä­ger äga­ren Ba­sil To­mi.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Fle­ra bu­ti­ker hål­ler fort­fa­ran­de stängt ef­ter bran­den den 24 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.