Grön­blåa bac­kar om rad­hus­plan i Vår­berg

FÖR­SLA­GET SÅGADES AV STA­DENS TJÄNS­TE­MÄN

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Det är ett fint och unikt om­rå­de som vi vill an­vän­da på bäs­ta sätt

VÅR­BERG En kan gis­sa att det in­te upp­stod nå­got ju­bel på stadsbyggnadskontoret när sta­dens nya po­li­tis­ka sty­re för någ­ra vec­kor se­dan skic­ka­de de­ras plan för Sö­der­hol­men i Vår­berg till­ba­ka till rit­bor­det etalj­pla­nen, som stötts och blötts se­dan 2015, var i stort sett klar. Men när den skul­le klub­bas i slu­tet av no­vem­ber vil­le det grön­blå sam­ar­be­tet se om den kun­de in­ne­hål­la stads­rad­hus, i stäl­let för ett kvar­ter fy­ra- till sex­vå­nings­hus med to­talt 165 nya bostäder. – Vi är med­vet­na om att det är sent i pro­ces­sen, men vi vill se om det är möj­ligt att an­pas­sa pro­jek­tet bätt­re till kring­mil­jön och höjd­land­ska­pet. Det är ett fint och unikt om­rå­de som vi vill an­vän­da på bäs­ta sätt, sa Joakim Lars­son (M), stads­bygg­nads­bor­gar­råd, då.

Tre oli­ka al­ter­na­tiv

Nu har stadsbyggnadskontoret tit­tat på pla­ner­na ett varv till. De har skis­sat på tre oli­ka al­ter­na­tiv för pla­ce­ring av rad­hu­sen. Men pro­ble­men som skul­le upp­stå om pla­ner­na görs om är, en­ligt tjäns­te­män­nen, fle­ra. Och nå­gon stör­re en­tu­si­asm går in­te att hit­ta mel­lan ra­der­na i de­ras svar till po­li­ti­ker­na. ”Kon­to­ret be­dö­mer att de struk­tu­rel­la och eko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar­na med att till­fö­ra rad­hus och i öv­rig för­änd­ra kvar­ter A be­tyd­ligt på­ver­kar för­ut­sätt­ning­ar­na att ge­nom­fö­ra pro­jek­tet som hel­het”, skri­ver stadsbyggnadskontoret i sitt svar.

”In­te ge­nom­för­bart”

Nu bac­kar det grön­blå sam­ar­be­tet från idén. ” Vi vil­le se om det var möj­ligt att så sent i pro­jek­tet hit­ta en an­nan lös­ning, då den pre­sen­te­ra­de pla­nen i vis­sa de­lar in­te var op­ti­mal. Vi har nu fått en ana­lys av tjäns­te­män­nen och jag kan kon­sta­te­ra att de för­änd­ring­ar vi ef­ter­sök­te in­te är ge­nom­för­ba­ra. Det skul­le få för sto­ra kon­se­kven­ser i ett an­ta­gan­de­ske­de då av­tal är skriv­na”, skri­ver stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Joakim Lars­son (M), i ett sms. I stäl­let kom­mer po­li­ti­ker­na stäl­la sig bakom den ur­sprung­li­ga pla­nen: to­talt två kvar­ter med fler­bo­stads­hus på fy­ra till sex vå­ning­ar, med sam­man­lagt cir­ka 300 bo­stads­rät­ter, en ut­bygg­nad av Sö­der­holms­sko­lan för att den ska ha plats för 900 ele­ver, en ny konst­gräs­plan för sju spe­la­re och två nya för­sko­lor. Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Joakim Lars­son (M). FOTO: PETER KNUTSON Stads­bygg­nads­kon­to­rets tjäns­te­män har tit­tat ett varv ex­tra på pla­ner­na för Sö­der­hol­men i Vår­berg, för att se om det går att byg­ga rad­hus där i stäl­let. Men det in­ne­bär en del pro­blem, me­nar kon­to­ret. ILLUSTRATION: ARKITEMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.