Nu öpp­nar Mack Be­ats Bredängs nya mu­sik­stu­dio

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Länge har Ja­kobs­bergs gård ba­ra va­rit en plats för kon­fe­ren­ser och fes­ter. I fre­dags in­vig­des en helt ny mu­sik­stu­dio i den nor­ra fly­geln, som ska loc­ka kre­a­ti­va ung­do­mar som vill ska­pa mu­sik. BREDÄNG Mu­sik­pro­du­cen­ten Mack Be­ats vill sat­sa på Bredängs fram­ti­da mu­sik­pro­fi­ler, och det gör han ge­nom att öpp­na en spril­lans ny mu­sik­stu­dio. – Det har in­te fun­nits nå­gon så­dan plats för­ut där ung­do­mar kan va­ra kre­a­ti­va och ska­pa mu­sik. Det har in­te fun­nits plats för det i Bredäng, och det är själv­klart att det ska fin­nas, sä­ger han. Mu­sik­stu­di­on Nor­ra Fly­geln in­vig­des i fre­dags och bjöd på upp­trä­dan­den från bland and­ra Sät­ra­rap­pa­ren Ne­bay Me­les och Bredängs­du­on Ison och Fil­le. Det har va­rit myc­ket jobb med för­be­re­del­ser, be­rät­tar Mack Be­ats. – Stu­di­on är klar men res­ten av rum­men hål­ler jag på med nu. Jag och ung­do­mar­na har köpt möb­ler och må­lat väg­gar­na. ”Plat­sen är för dem” Ett ti­o­tal Bredängs­ung­do­mar har fått hjäl­pa till med upp­bygg­na­den av stu­di­on från start. Det har va­rit vik­tigt, sä­ger han. – Plat­sen är till för dom, in­te för mig. Mål­grup­pen är ju ung­do­mar­na i Bredäng. När han själv var li­ten fanns in­te de här möj­lig­he­ter­na, be­rät­tar han. – Jag är från Vi­sätt­ra och där fanns fri­tids­går­dar men ing­en stu­dio alls. Jag viss­te in­te att man kun­de ska­pa mu­sik med enk­la me­di­er. På in­vig­ning­en kom­mer gäs­ter­na få an­mä­la in­tres­se för kur­ser och works­hops, för att lä­ra sig hur stu­di­on han­te­ras. Där­ef­ter kom­mer det gå att bo­ka stu­di­on och an­vän­da den till sitt kre­a­ti­va ska­pan­de. Fram­ti­den för stu­di­on är in­te helt fast­ställd. – Jag hop­pas att stu­di­on kom­mer gö­ra att när man tän­ker på Bredäng i fram­ti­den så tän­ker man på mu­sik­ska­pan­de. Ophelia Lars­son

BJUDS IN. ”Min en­da re­la­tion till Bredäng är via mu­sik. Det kom­mer väl­digt myc­ket mu­sik där­i­från”, sä­ger Mack Be­ats, som ska pro­jekt­le­da Ja­kobs­bergs gårds nya mu­sik­stu­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.