LÅNG VÄG TILL TOP­PEN

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Skär­hol­mens olycks­drab­ba­de berg­ba­na står still igen – och den här gång­en blir det lång­va­rigt.

Jag skul­le helst flyt­ta här­i­från ef­tersom berg­ba­nan är så job­big.

Än en gång är det pro­blem med Skär­hol­mens berg­ba­na – och den här gång­en ser det ut att ta tid in­nan den rul­lar igen. – Det är en hel del fel på den här an­lägg­ning­en, det är där­för vi har läm­nat för­slag om att ri­va den, sä­ger drift­le­da­ren Joakim Ny­lan­der. SKÄR­HOL­MEN Berg­ba­nan som går från Skär­holmstor­get upp till höj­den har länge dra­gits med pro­blem och har titt som tätt stått still un­der åren. Men för­u­tom li­te strul un­der en vec­ka i ju­ni har den gått som på räls un­der 2018 – tills nu. Se­dan för­ra vec­kan står berg­ba­nan still och den vän­tas in­te kom­ma igång på ett tag. – Den kom­mer stå still i fle­ra må­na­der, det är gans­ka om­fat­tan­de fel på den, sä­ger Joakim Ny­lan­der, drift­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm. An­ja Hell­sten, 83, bor up­pe på höj­den och tar sig fram med hjälp av en rol­la­tor. För hen­ne är de 132 trapp­ste­gen som går ut­med berg­ba­nan ing­et al­ter­na­tiv. ”Det är hemskt” – Her­re­gud, det är hemskt. An­ting­en får jag gå den långa om­vä­gen runt el­ler så får jag ta bus­sen. Men bus­sen är li­ten – om det är en rol­la­tor och en barn­vagn blir det snabbt väl­digt trångt. Och ibland får jag vän­ta länge, sä­ger hon. Tom­my, 67, väl­jer i dag att ta trap­por­na, men det är in­te ut­an risk. – Jag har ope­re­rat ryg­gen så det är svårt att gå. Här om da­gen hal­ka­de jag i trap­pan och gjor­de il­la mig. Jag skul­le helst flyt­ta här­i­från ef­tersom berg­ba­nan är så job­big. Buss­kla­go­mål lö­na­de sig Er­sätt­nings­bus­sen har un­der den förs­ta vec­kan gått 06–23 på var­da­gar och 10–20 på hel­ger. När berg­ba­nan är igång kan An­ja och hen­nes gran­nar ta sig upp och ner mel­lan 05 och 24 he­la vec­kan. Det har fle­ra som bor up­pe på höj­den re­a­ge­rat på och ef­ter kla­go­mål från bo­en­de i om­rå­det har helg­ti­den för­längts till 23. – Det är in­te så många som åker den där bus­sen vis­sa ti­der på dyg­net och den kos­tar en hel del peng­ar att kö­ra. Men vi för­sö­ker va­ra ly­hör­da, sä­ger Joakim Ny­lan­der. Fle­ra per­so­ner som Skär­hol­menDi­rekt pra­tar med up­pe på höj­den sä­ger sam­ma sak: Byt ut berg­ba­nan. Det är ock­så vad Stock­holms stad har ve­lat gö­ra un­der en läng­re tid nu. – Det är en hel del fel på den här an­lägg­ning­en. Det var där­för vi läm­na­de in för­slag på att ri­va den och istäl­let byg­ga två his­sar. Men det gick in­te ige­nom, bland an­nat för att Skön­hets­rå­det in­te tyck­te om idén, sä­ger Joakim Ny­lan­der. Vill by­ta ut ba­nan Nu ar­be­tar tra­fik­kon­to­ret med att om­ar­be­ta för­sla­get för att kun­na åt­gär­da pro­ble­met per­ma­nent. – Än så länge är det gans­ka öp­pet, vi tit­tar på fle­ra oli­ka lös­ning­ar – till ex­em­pel dub­bel­hiss och sned­hiss. Fram­för allt har vi tit­tat på dub­bel­hiss ef­tersom det är en drift­sä­ker lös­ning, men vi är in­te säk­ra på att den vägen är fram­kom­lig, sä­ger Jo­nas Lo­berg, en­hets­chef på tra­fik­kon­to­ret. Näs­ta år hop­pas de kun­na ta fram ett in­rikt­nings­be­slut och ti­di­gast 2020 kom­mer de bör­ja ny­byg­get.

Många tar trap­por­na när berg­ba­nan står still. Men för för­äld­rar med barn­vag­nar och äld­re per­so­ner är klätt­ring­en svår. 132 TRAPPSTEG. FOTO: HENRIK LINDSTEDT

LÅNG VÄG MOT TOP­PEN. Se­dan för­ra vec­kan står berg­ba­nan still. FOTO: HENRIK LINDSTEDT

Med fle­ra rol­la­to­rer och barn­vag­nar fylls bus­sen snabbt upp. MINIBUSS. FOTO: HENRIK LINDSTEDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.