Vem har egent­li­gen den per­fek­ta ju­len?

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN -

Jag är den på mitt jobb som haj­par ju­len mest. Me­dan and­ra är upp­tag­na med att öns­ka att sol och vär­me hål­ler i sig i ok­to­ber bör­jar läng­ta ef­ter och pep­pa på ju­len. När tänds jul­be­lys­ning­en? När bör­jar lus­se­bul­lar­na säl­jas? Hur många jul­re­la­te­ra­de ar­tik­lar kan man skri­va? Hur många en­kät­frå­gor på te­mat kan man stäl­la? Mi­na kol­le­gor får stop­pa mig. Och det är nog bra. För många står ju­len för vär­me, ge­men­skap och att änt­li­gen få um­gås med nä­ra och kä­ra i någ­ra da­gar. Och i me­di­er, re­klam och so­ci­a­la nät­verk ma­tas vi med bil­der av hur den per­fek­ta ju­len ska va­ra. För många blir det en tid då käns­lan av ut­an­för­skap och en­sam­het, el­ler att ha en svår re­la­tion till sin fa­milj, blir ex­tra tyd­lig. På si­dan 14 be­rät­tar vi om al­ter­na­ti­va jul­fi­ran­den i sta­den dit den som in­te vill el­ler kan fi­ra med fa­milj el­ler vän­ner. I veckans tid­ning (på si­dan 14) träf­far vi ock­så ele­ver på ljud- och ra­di­o­lin­jen på Tum­ba gym­na­si­um som gjort en ra­di­o­ka­len­der. Bakom var­je luc­ka hit­tar man ele­ver­nas eg­na, per­son­li­ga be­rät­tel­ser om ju­len. Nå­gon ra­dar upp ju­lens bak­si­dor på ett tra­gi­ko­miskt sätt, som jul­klapps­het­sen, fa­mil­jebråk och släk­ting­en som dric­ker för myc­ket. En re­a­li­ty check helt en­kelt. ”Man kan se att man in­te är en­sam om att ha en job­big, ka­o­sig jul”, för­kla­rar en av ele­ver­na. För vem har egent­li­gen den där per­fek­ta ju­len? In­te jag i al­la fall. Den finns mest i fil­mer och Ernst Kir­ch­s­te­i­gers el­ler pa­ret Man­del­manns tv-pro­gram. Bil­den av vad jul ska va­ra har satt för höga för­vänt­ning­ar på den som är svå­ra att in­fria. Var­je år när julaf­ton är över tän­ker jag att jag nog bor­de skip­pa jul, bry­ta på­tving­a­de tra­di­tio­ner och gö­ra nå­got helt an­nat näs­ta år i stäl­let. Men det har jag så klart glömt bort la­gom till näs­ta jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.