Nio grip­na för rån­tur­né

Ett ti­o­tal per­son­rån, över­grepp i rätts­sak, ut­press­ning och be­drä­ge­ri. Det är någ­ra av mis­stan­kar­na som rik­tas mot nio unga per­so­ner som greps i en stor in­sats ti­digt i tis­dags mor­se.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus 070-680 67 50 [email protected]­rekt­press.se

Ti­digt i tis­dags slog po­li­sen till mot fle­ra adres­ser i Stock­holm. An­led­ning­en: att an­ta­let per­son­rån, spe­ci­ellt mot ung­do­mar, har ökat i he­la lä­net un­der hös­ten. – Vi har märkt en ök­ning främst i vå­ra om­rå­den, i Skärholmen och Liljeholmen, och vet att det har ökat i he­la Stock­holm syd. Så vi har helt en­kelt sam­man­ställt al­la ären­den, gjort en kart­lägg­ning av plat­ser­na det skett på och vil­ka in­di­vi­der det kan hand­la om, sä­ger Andre­as Lind­berg, ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor på po­li­sen i Skärholmen. Kart­lägg­ning­en led­de till att po­li­sen kun­de ringa in fle­ra miss­tänk­ta och un­der mor­go­nens in­sats har nio per­so­ner gri­pits. De fles­ta är un­der 18 år, po­li­sen miss­tän­ker att den yngs­ta är runt 14, och skriv­na på adres­ser runt om i Stock­holm. – Vi gjor­de hus­rann­sak­ning­ar i bå­de re­gi­on syd, nord och ci­ty. Ett par av dem är folk­bok­för­da i Skär­hol­mens stads­del, men res­ten är väl­digt ut­sprid­da, sä­ger Andre­as Lind­berg. De grip­na är nu skä­li­gen miss­tänk­ta för ett ti­o­tal per­son­rån, över­grepp i rätts­sak, ut­press­ning och be­drä­ge­ri. De fles­ta av rå­nen av be­gåtts un­der november, fram­för allt i söd­ra Stock­holm och in­ners­tan. – I hu­vud­sak har de va­rit ute ef­ter dy­ra klä­der, smyc­ken som dy­ra hals­band, kon­tan­ter och mo­bil­te­le­fo­ner, sä­ger Andre­as Lind­berg.

IN­SATS. Po­li­sen till mot fle­ra adres­ser i Stock­holm och grep nio per­so­ner i åld­rar­na 14 till 18 år. Nu miss­tänks de för ett fler­tal per­son­rån. Bil­den är från en an­nan hän­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.