Så vill unga själ­va ha si­na fri­tids­går­dar

Ny upp­hand­ling vän­tar i Skärholmen – oklart vem som tar över. Vem som ska dri­va fri­tids­går­dar­na i Skärholmen har länge va­rit en het po­li­tisk po­ta­tis. Nu är det dags för en ny upp­hand­lingsvän­da – och vem som tar över är fort­fa­ran­de oklart.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! skar­hol­men­di­rekt.se Rasmus Panagiotis

Det be­hövs ex­tra myc­ket fo­kus på konst, kul­tur, dans och mu­sik här.

Privat! Of­fent­lig! Hur 127-om­rå­dets fri­tids­går­dar ska dri­vas och av vem har va­rit en strids­frå­ga i när­ma­re ett de­cen­ni­um. 2011 be­slu­ta­de den då sty­ran­de al­li­an­sen att pri­va­ti­se­ra verk­sam­he­ten, mot hår­da pro­tes­ter från S och V in­nan Frys­hu­set till slut vann upp­hand­ling­en. När det 2014 blev makt­skif­te i sta­den vil­le de röd­grö­na åter­ta verk­sam­he­ten i kom­mu­nens re­gi. Men ef­ter kraf­ti­ga pro­tes­ter tving­a­des de bac­ka från be­slu­tet. Den 14 november näs­ta år kan det bli om­byte igen. Då går näm­li­gen av­ta­let med Frys­hu­set ut. Vem som tar över av­görs av en of­fent­lig upp­hand­ling. In­nan den är klar kan stads­dels­för­valt­ning­ens an­sva­ri­ga in­te sä­ga så myc­ket mer än att det ska va­ra ett stör­re fo­kus på kva­li­tet fram­för kvan­ti­tet, och att verk­sam­he­ten ska va­ra flex­ib­la­re. Så vi drog till Ung­do­mens hus i Skärholmen cent­rum för att kol­la vad be­sö­kar­na där tyc­ker. I en sof­fa sit­ter 14-åri­ga Cas­sand­ra. Hon är egent­li­gen för ung för att va­ra där en tis­dag – det är 16-19-åring­ar­nas dag. – Det be­hövs fler da­gar för oss yng­re. Nu har vi ba­ra mån­da­gar och lör­da­gar. Vi får va­ra här de and­ra da­gar­na om vi är med på dan­sen, så vi bru­kar sä­ga att vi ska det, men sit­ter här tills vi bli ut­släng­da, sä­ger hon och skrat­tar. 19-åring­ar­na Ma­ri­ja ”Ma­jo” Lju­bin­ko­vic och Mo­na Ou­ni är på Ung­do­mens hus var­je dag. Möj­lig­he­ter att ut­veck­las in­om dans som de fått ge­nom Frys­hu­set är nå­got som bor­de ut­veck­las, tyc­ker de. – Det be­hövs ex­tra myc­ket fo­kus på konst, kul­tur, dans och mu­sik här. In­om sport finns det re­dan en mas­sa upp­muntran, sä­ger Ma­jo. – Och kanske bor­de de ha som en stu­de­väg­le­da­re här. Om nå­gon vill sat­sa på att rap­pa kan de vi­sa vägen. För de som fun­de­rar på att hop­pa av sko­lan, kanske loc­kas av beck­nar­li­vet, de går ju in­te till ku­ra­torn el­ler SYV i sko­lan, sä­ger Mo­na. Att det nu är dags för upp­hand­ling igen oro­ar dem in­te så myc­ket. – Jag minns hur al­la pro­te­ste­ra­de när Frys­hu­set tog över, vi var su­ra över att det skul­le an­norlun­da. Men idag är jag tack­sam för de möj­lig­he­ter, jobb och ut­bild­ning jag har fått ge­nom Frys­hu­set, sä­ger Ma­jo.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

FLITIGA BE­SÖ­KA­RE. Mo­na och Ma­jo är of­ta på Ung­do­mens hus i Skärholmen. ”Det bor­de fin­nas fler vägar in till oli­ka konst­for­mer här – film, foto, mu­sik – så att fler kan hit­ta sa­ker de vill syss­la med”, sä­ger de.

Fri­tids­le­da­ren Ze­ki har job­bat bå­de un­der kom­mu­nen och Frys­hu­set. Han är in­te så oro­lig för den kom­man­de upp­hand­ling­en. ”Men jag hop­pas att de in­te ba­ra kom­mer in och gör som de tror är bäst, ut­an verk­li­gen lyss­nar på ung­do­mar­nas och per­so­na­lens rös­ter ock­så”, sä­ger han. IN­TE ORO­LIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.