”Låt 2019 va­ra året då vi vän­der det här”

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS Re­por­ter

Snart är det jal­la bye 2018! Vad jag kom­mer min­nas mest av det här året? En sjukt skön som­mar? Ab­so­lut! Al­la ro­li­ga och fan­tas­tis­ka män­ni­skor jag var­je dag har för­må­nen att träf­fa ge­nom mitt jobb som Skär­holms­re­por­ter? De­fi­ni­tivt! Det har ock­så hänt en hel del det här året – bå­de stort och smått. Va­let, så klart, och en helt ny po­li­tisk ma­jo­ri­tet som styr i Stock­holm och i Skärholmen. Vad det kom­mer in­ne­bä­ra kom­mer sä­kert klar­na allt mer kom­man­de må­na­der. Nya bygg­be­slut har ta­gits och det nya Skär­hol­mens fram­väx­an­de kom­mer allt när­ma­re. Det har va­rit äl­gar och bäv­rar i sko­gen, ef­ter­läng­ta­de konst­gräs­pla­ner och ba­stu­bad, ett stort 50-års­ju­bi­le­um och myc­ket mer. Men om det är en sak som kom­mer stan­na mest så är det att 2018 blev året då allt fler bör­ja­de stå upp emot det död­li­ga ga­tu­vål­det. Mam­mor samlades i Skärholmen, de­la­de med sig av si­na histo­ri­er, ska­pa­de nät­verk och ma­ni­fes­ta­tio­ner. Ur mörk­ret har en käm­paglöd fötts som vi långt ifrån sett slu­tet på. Näs­ta år bör­jar med yt­ter­li­ga­re en ma­ni­fes­ta­tion mot det me­nings­lö­sa vål­det. Nu är det ung­do­mar som tar kam­pen vi­da­re. ”Låt 2019 va­ra året vi al­la till­sam­mans vän­der den här ut­veck­ling­en”, sä­ger eldsjä­len Alex­an­der Zad­ruzny på si­dan 6. Jag kan ba­ra hål­la med. God jul och gott nytt år!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.