800 ki­lo spräng­me­del bor­ta från ga­tan

När­ma­re 800 ki­lo spräng­me­del, 150 ki­lo am­mu­ni­tion och en stor mängd hem­till­ver­ka­de ex­plo­si­va äm­nen. Men in­te många hand­gra­na­ter. Det är re­sul­ta­tet av po­li­sens am­ne­sti för ex­plo­si­va va­ror.

SkärholmenDirekt - - NYHETER - An­na Sjögren Hen­rik Lindstedt

Am­ne­stin in­led­des för två må­na­der se­dan. Ut­an att bli miss­tänkt för nå­got brott kan den som sit­ter på olag­li­ga ex­plo­si­va va­ror som hand­gra­na­ter, am­mu­ni­tion, olag­li­ga fyr­ver­ke­ri­er och spräng­me­del läm­na över dem till po­li­sen. – Un­der va­pe­n­am­ne­stin fick vi in en mängd va­pen nu vill vi gö­ra ett för­sök med ex­plo­si­va äm­nen. För­hopp­ning­en är att få in spräng­me­del som ris­ke­rar att ham­na i fel hän­der, sa Man­ne Jöns­son, om­rå­des­chef på Hud­dinge­po­li­sen till tid­ning­en då.

150 ki­lo am­mu­ni­tion

Och en hel del har kom­mit in, rap­por­te­rar po­li­sen på sin hem­si­da. Mer än 700 ki­lo spräng­me­del, 80 ki­lo hem­till­ver­ka­de spräng­me­del, 150 ki­lo am­mu­ni­tion och 111 ki­lo py­ro­tek­nik är en del av det som po­li­sen har fått bort från ga­tan i he­la lan­det. Över för­vän­tan, en­ligt Bengt Grönlund, pro­jekt­le­da­re för am­ne­stin. – Vi har re­dan haft många fler ären­den än vi för­vän­ta­de oss när am­ne­stin bör­ja­de, to­talt 1319 ären­den, sä­ger Bengt Grönlund i ett press­med­de­lan­de. År 2018 bör­ja­de på värs­ta tänk­ba­ra sätt när en man i Vår­by gård ploc­ka­de upp en hand­gra­nat som låg på mar­ken pre­cis in­till tun­nel­ba­nan och cent­rum. Gra­na­ten ex­plo­de­ra­de och man­nen av­led av ska­dor­na. För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de bland an­nat DN att hand­gra­nat­sat­tac­ker har ökat kraf­tigt i Sve­ri­ge un­der 2010-ta­let. På åt­ta år har 116 gra­na­ter ex­plo­de­rat.

”Ett kraf­tigt bud­skap”

– Den här höga vålds­ni­vån in­om den kri­mi­nel­la mil­jön gör att man även an­vän­der hand­gra­na­ter. Har man skju­tit mot varand­ra och vill es­ka­le­ra det här är hand­gra­na­ter lämp­li­ga i sam­man­hang­et – det skic­kar ett kraf­tigt bud­skap, och till­gäng­lig­he­ten är stor. De är även enk­la att an­vän­da, sä­ger kri­mi­no­lo­gen Amir Ros­ta­mi, som har kart­lagt gra­nat­vål­det, till DN.

Få hand­gra­na­ter

Ett mål med am­ne­stin är att mins­ka an­vänd­ning­en av hand­gra­na­ter i de kri­mi­nel­la mil­jö­er­na. Men få hand­gra­na­ter har läm­nats in, hit­tills ba­ra el­va styc­ken. – Där har vi kanske in­te rik­tigt nått än­da fram än­nu, men det är näs­tan en må­nad kvar av am­ne­stin. Se­dan kom­mer vi ald­rig att kun­na sä­ga med sä­ker­het att så och så många hand­gra­na­ter el­ler and­ra for­mer av ex­plo­si­va va­ror kom­mit in från kri­mi­nel­la mil­jö­er. Som am­ne­stin fun­ge­rar, att man kan ringa in ano­nymt och ta­la om var en va­ra finns gör att vi har svårt att på­vi­sa om den kom­mer från en kri­mi­nell mil­jö el­ler in­te, sä­ger Bengt Grönlund.

Vi har re­dan haft många fler ären­den än vi för­vän­ta­de oss.

AM­NE­STI. Hand­gra­na­ter har bli­vit van­ligt fö­re­kom­man­de i kri­mi­nel­la kret­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.