Pla­nen för nya skra­pan så­gas – kan ka­pas re­jält

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus 070-680 67 50 [email protected]­rekt­press.se

Skär­hol­men cent­rum ska få en ny 21-vå­nings­skra­pa på Gym­na­si­e­tor­get. Det är ialla­fall pla­nen. Nu så­gar Skön­hets­rå­det pla­ner­na och stry­ker 18 vå­ning­ar – och 100 hy­res­rät­ter.

När tor­get än­då ska ut­veck­las bor­de det bli bätt­re, in­te säm­re.

Pla­ner­na på ett 21 vå­ning­ar högt hus med cir­ka 100 hy­res­rät­ter i Skär­hol­men fal­ler in­te Skön­hets­rå­det i sma­ken. För högt, för skug­gigt och för blå­sigt, tyc­ker rå­det som vill ka­pa höj­den med 18 vå­ning­ar och ba­ra be­hål­la kon­tors­de­len.

Att byg­ga ett 21 vå­ning­ar högt hus på Bred­holmstor­get (även känt som Gym­na­si­e­tor­get) vid Skär­hol­mens cent­rum är en rik­tigt dum idé. Det an­ser Rå­det till skydd för Stock­holms skön­het, i folk­mun Skön­hets­rå­det. – För­sla­get tyc­ker vi är gans­ka sti­ligt, men det är fel­pla­ce­rat. Det bry­ter mot den ty­pis­ka Skär­holms­si­lu­et­ten, med det lå­ga cent­ru­met och la­mell­hu­sen på Ek­holms­höj­den. Det som i mång­as ögon är Skär­hol­men, sä­ger Hen­rik Nerlund, Skön­hets­rå­dets sek­re­te­ra­re. Skön­hets­rå­det tror ock­så att bygg­na­den kom­mer mot­ver­ka ett av må­len med pla­nen: Att gö­ra Bred­holmstor­get tryg­ga­re ge­nom att fler bor, ar­be­tar och rör sig på plat­sen. – Bygg­na­den är så hög att den kom­mer skug­ga tor­get ne­dan­för det mitt på da­gen när folk vill va­ra där. Dess­utom så kom­mer den dra ner väl­digt myc­ket vind, så det kom­mer va­ra mind­re triv­samt att va­ra på tor­get. Vi tyc­ker att det är fel, när tor­get än­då ska ut­veck­las bor­de det bli bätt­re, in­te säm­re, sä­ger Hen­rik Nerlund. Dis­sar ly­or – his­sar kon­tor I de tre vå­ning­ar­na i bot­ten av hu­set är tan­ken att Stock­holms­hems nya hu­vud­kon­tor med när­ma­re 300 ar­bets­plat­ser ska rym­mas. Även Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern kom­mer ha vis­sa av si­na lo­ka­ler där. Den de­len av pla­nen ger Skön­hets­rå­det tum­men upp till. Men hög­re än så tyc­ker de in­te att bygg­na­den ska bli. ”De 100 bo­stä­der­na där­e­mot bor­de en­ligt Skön­hets­rå­dets me­ning ut­gå ur för­sla­get”, me­nar rå­det. Är det rim­ligt med tan­ke på den bo­stads­brist vi har i Stock­holm idag? – Vi tyc­ker att man ska va­ra li­ka var­sam om de go­da vär­den som finns i yt­tersta­den, som man är i in­nersta­den. Och nu när sta­den har ta­git ett stort grepp om Skär­hol­men, i och med Fo­kus Skär­hol­men, så tror vi att man kan hit­ta nya och bätt­re plat­ser för fle­ra hund­ra, kanske fle­ra tu­sen, bo­stä­der. Det är de stör­re grep­pen som kan lö­sa bo­stads­brist­frå­gan, in­te en­skil­da hus, sä­ger Hen­rik Nerlund. Fler har pro­te­ste­rat Skön­hets­rå­dets svar är en del av det sam­råd som hölls kring pla­ner­na 21-vå­nings­hu­set mel­lan den 21 november och 19 de­cem­ber. Även Stock­holms stads­mu­se­um, Skär­hol­men cent­rum och en pri­vat­per­son har pro­te­ste­rat mot pla­ner­na med lik­nan­de syn­punk­ter som Skön­hets­rå­det. Hur myc­ket de­ras syn­punk­ter spe­lar in när pla­ner­na nu ska ar­be­tas om åter­står att se.

KON­TOR MED CIR­KA 300 AR­BETS­PLAT­SER, plats för kul­tur­verk­sam­het och runt 100 nya hy­reslä­gen­he­ter. Det vill Stock­holms­hem byg­ga i Skär­hol­men. Men Skön­hets­rå­det tyc­ker att man kan skip­pa bo­stä­der­na. ILLUSTRATION: SÖDERBERG SÖDERBERG

TAR HÖJD. Skär­holms­skra­pan sedd från Ek­holms­vä­gen och från Bred­holmstor­get. ILLUSTRATIONER: SÖDERBERG SÖDERBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.