Po­li­sen: Vi ska sy­nas mer i Sät­ra och Vår­berg

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus [email protected]­rekt­press.se

Vi har in­te gri­pit nå­gon för det, men vi miss­tän­ker att det är ung­do­mar som tyc­ker att det är kul.

Vid fle­ra till­fäl­len den se­nas­te ti­den har ra­ke­ter skju­tits in i Sät­ra cent­rum, se­nast nat­ten mot ons­dag. Men i stort har jul­lo­vet va­rit lugnt i 127-om­rå­det, en­ligt Skär­holmspo­li­sen. Strax in­nan mid­natt nat­ten till ons­dag kal­la­des po­lis till Sät­ra cent­rum ef­ter att nå­gon skju­tit fyr­ver­ke­ri­er i Sät­ra cent­rum. Det är in­te förs­ta gång­en de se­nas­te vec­kor­na. – Vi har haft någ­ra in­ci­den­ter där och har dis­ku­te­rat en del med stads­dels­för­valt­ning­en och de kom­mu­na­la ord­nings­vak­ter­na hur vi ska fö­re­byg­ga det. För det är ju stö­ran­de mot dem som bor och vis­tas där, sä­ger Andre­as Lind­berg, ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor på po­li­sen i Skär­hol­men. Det kne­pi­ga, sä­ger han, är att cent­ru­met mås­te va­ra öp­pet dyg­net runt, ef­tersom tun­nel­ba­nan ba­ra kan nås ge­nom cent­rum.

Klas­sas som ska­de­gö­rel­se

Ons­da­gens hän­del­se ru­bri­ce­rar po­li­sen som ska­de­gö­rel­se ge­nom brand. Vem som lig­ger bakom ra­ket­skjut­ning­ar­na vet de in­te. – Vi har in­te gri­pit nå­gon för det, men vi miss­tän­ker att det är ung­do­mar som tyc­ker att det är kul. De tän­ker in­te på ris­ker­na som upp­står, dels att folk kan ska­das och dels, om man har otur, att det kan bör­ja brin­na. Som tur är har det gått bra hit­tills. För­u­tom ra­ket­skjut­ning­ar­na har jul­lo­vet va­rit lugnt i om­rå­det. – Bå­de un­der jul och ny­år har det ge­ne­rellt sett va­rit gans­ka lugnt. Just nu är det i Sät­ra vi har haft li­te be­kym­mer, det blir li­te ore­da när det är öp­pet dyg­net runt och blir en plats där folk häng­er för att vär­ma sig, sä­ger Andre­as Lind­berg.

Fler po­li­ser

Bå­de Sät­ra och Vår­berg cent­rum har av bo­en­de pe­kats ut som otryg­ga plat­ser, del­vis på grund av stök och nar­ko­ti­ka­han­del. Andre­as Lind­berg hop­pas att de ska kun­na sy­nas mer i cent­ru­men un­der året. – Vi har ett bätt­re re­surslä­ge i Skär­hol­men nu, vi har fått ett ti­o­tal nya po­li­ser ba­ra till vårt lo­kal­po­lis­om­rå­de och ska nu pla­ne­ra vårt rik­ta­de brotts­före­byg­gan­de ar­be­te för he­la året. De lo­ka­la cent­ru­men är pri­o­ri­te­ra­de för oss och vårt mål för året är att kun­na job­ba där mer lång­sik­tigt och ut­hål­ligt, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.