BARNSLIGT KUL PÅ 127:S FESTIVAL

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Un­der fem fart­fyll­da da­gar ra­sa­de Mitt 127:s vin­ter­fes­ti­val i Skär­hol­men och det bjöds på allt ifrån dans­batt­les till ping­istur­ne­ring­ar. Vi tit­ta­de in på pre­miär­da­gen. Text & fo­to: Rasmus Panagiotis Columbus

So­fia och Aisha Oues­la­ti kom för hopp­bor­gen, men den kom på plats först på fre­dag. Det gjor­de in­te så myc­ket. ”Det är jät­te­ro­ligt att pyss­la och dan­sa i stäl­let”, tyck­te So­fia.

ROCKAR LOSS. No­rah och No­mi Par­si mis­sa­de in­te chan­sen till an­sikts­mål­ning­ar och rock­ring­ar när Mitt127:s vin­ter­fes­ti­val drog igång.

NÅ­GOT FÖR VUX­NA OCK­SÅ. Mam­mor­na Elif och El­han kom till Vin­ter­fes­ti­va­len med dött­rar­na Ecrin och No­ra. ”Vi kom­mer hit för bar­nens skull, det är bra att det finns ak­ti­vi­te­ter un­der lo­ven, an­nars finns det in­te så myc­ket barn här i om­rå­det. Det är ro­ligt att se bar­nen ha kul, men jag tyc­ker de kun­de ha li­te ak­ti­vi­te­ter för oss vux­na ock­så så vi kan um­gås och in­te ba­ra be­hö­ver sit­ta här och stir­ra på varand­ra”, sä­ger El­han.

Un­der da­gen bjöds det även på ping­istur­ne­ring...

HE­LA FA­MIL­JEN. Ines kom till fes­ti­va­len med mam­ma Cin­dy och mor­mor Han­nan Lha­fi­a­ne. ”Det är bra att 127-fes­ti­va­len finns för bar­nen, många skul­le nog ha sut­tit hem­ma och in­te gjort nå­got om den in­te fanns”, sä­ger Cin­dy. ”Och det är bra för oss vux­na att träf­fas så här ock­så, allt som ökar ge­men­ska­pen och in­teg­ra­tio­nen i om­rå­det är bra”, sä­ger Han­nan.

... en täv­ling i lim­bo.

... och cur­ling...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.