Nya ti­der stun­dar för Skär­holms­po­li­ti­ken

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Två-tre åhö­ra­re på de an­nars gans­ka tom­ma sto­lar­na. Ord­fö­ran­den rabb­lar upp ären­den, som rätt snabbt klub­bas ige­nom. Nå­gon frå­ga om mo­ped­kör­ning från en åhö­ra­re. Om du har tur – en kort de­batt, som brin­ner ut li­ka snabbt som kass tänd­stic­ka. Så kan det se ut när det är dags för Skär­hol­mens stads­dels­nämnd att sam­man­trä­da. Det är lo­kal­po­li­tik i sin fi­nas­te form, där många av be­slu­ten som rör din var­dag – va­re sig det gäl­ler för­sko­lor, park­sköt­sel, fri­tids­går­dar el­ler so­ci­al­tjänst – tas. Men är det sex­igt? Nja.

Men kanske kan

det bli änd­ring på det fram­ö­ver. Ef­ter va­let ser stads­dels­nämn­den rätt så myc­ket an­norlun­da ut (nå­got du kan lä­sa mer om på si­dan 8). Nya an­sik­ten har kom­mit in och två par­ti­er (som står på cir­ka max­av­stånd från varand­ra i val­fri po­li­tisk ska­la) har för förs­ta gång­en fått plats i nämn­den – Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv. Dess­utom så har Cen­ter­par­ti­et för förs­ta gång­en fat­tat ord­fö­ran­de­klub­ban och som mot­stån­da­re får de en av om­rå­dets fli­ti­gas­te de­bat­tö­rer – Sa­lar Rashid (S). Det är bäd­dat för kon­flik­ter.

Hur det blir

åter­står att se. Vi kom­mer själv­klart va­ra på plats för att be­va­ka det förs­ta ”rik­ti­ga” sam­man­trä­det den 31 ja­nu­a­ri. Det kan du ock­så va­ra – de är näm­li­gen öpp­na för all­män­he­ten, nå­got som få ver­kar ve­ta. Så är du pepp på li­te här­lig lo­kal­po­li­tik ses vi där!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.