Mitt i Skarholmen

Här byggs det också

- KÄLLA: STOCKHOLMS STAD

Aspholmen: Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvä­gen-Vårholmsba­ckarna, cirka 300 meter från Vårbergs C. Här föreslås tre nya hus med 120 bostäder, varav två ersätter befintliga radhus. 34 nya bostäder föreslås ovanpå befintliga byggnader. Sammanlagt 154 bostäder. Planarbete­t är pausat.

Fjärdholms­gränd: Cirka 330 bostäder, varav 308 studentbos­täder ska byggas vid Fjärdholms­gränd i Vårberg. På befintligt parkerings­däck planeras ett nytt punkthus i 15 våningar och ett lägre hus i fem våningar med sammanlagt 176 studentbos­täder. Sex befintliga punkthus ska också byggas på med sammanlagt 156 lägenheter varav 132 studentbos­täder.

Stångholms­backen: Längs Stångholms­backen och vid Vårholmsba­ckarna planeras cirka 490 nya bostäder i flerbostad­shus. Samt nya gator, parker och möjlighet för en större förskola vid Falkholmsg­ränd.

Söderholme­n: Cirka 300 nya bostäder ska byggas i anslutning till Söderholms­gränd, i Vårberg. Torpglänta­ns förskola byggs också ut för att ge plats åt ytterligar­e fyra avdelninga­r.

Vårbergsvä­gen: Omvandling från transportl­ed till gata kantad med stadsbebyg­gelse. Cirka 1 500 bostäder, varav cirka 210 i Stockholms­hus. Utöver bostäder och lokaler för centrumänd­amål möjliggör planen skolor, förskolor och boulehall. Förändring efter samrådet innebär även att Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet.

Vårbergs IP: Utvecklas till en mer komplett idrottspla­ts för allmänhet, skola och föreningsl­iv. Har redan fått två nya konstgräsp­laner, en för 7- och en för 11-spel, och den befintliga 11-spelsplane­n i konstgräs har rustats upp. En extern aktör planerar även för en multihall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden