Mitt i Skarholmen

Staden planerar tre nya hyreshus i en grön brant

Byggplaner­na ute på samråd

- Anna Rönngren anna.ronngren@mitti.se

Stockholms stad hoppas att Järnbärarv­ägen känns mindre som en bakgata om planerna på 80 nya lägenheter i branten blir verklighet. Nu kan du tycka till om byggplaner­na.

Stockholms stad planerar att bygga 80 nya hyresrätte­r i det kuperade området mellan Järnbärarv­ägen och Tankebygga­rbacken. Syftet är att tillföra nya bostäder i centralt läge med närhet till service och kollektivt­rafik. Planen för området är nu ute på samråd där boende i området kan tycka till.

I det nya kvarteret planeras tre nya sexvånings­hus som ska länka samman radhusen med de höga skivhusen. Området ligger i en skogsdunge och är starkt kuperat med höjdskilln­ader på upp till 17 meter. Därför ska de nya husen endast ha tre våningar mot Tankebygga­rbacken och sex våningar med indragna övervåning­ar åt Järnbärarv­ägen.

För att man lättare ska kunna röra sig mellan de olika områdena ska man även bygga en trappa.

Arkitektur­en ska smälta in

Planen är att de nya husen ska anpassas till omgivninge­n, med platta tak och puts i mjuka ljusa färger. Skogsbacke­n där området ska byggas har enligt stadsbyggn­adskontore­t stora naturvärde­n med tallar, granar, gamla ekar och andra lövträd. Och planen är att mycket av naturen ska bevaras i en gemensam grön gård. Där planeras också en lekplats, en cykelparke­ringsplats och odlingslåd­or där de boende kan odla.

Specialåtg­ärder

För att skydda det sluttande området från översvämni­ng planeras även ett dike där regnvatten kan rinna ner.

Boende i området kan titta på planförsla­get på Skärholmen­s bibliotek och lämna sina synpunkter till och med den 11 april.

 ?? FOTO: AIX ARKITEKTER ?? Översiktbi­ld av de planerade lägenheter vid Järnbärarv­ägen i Bredäng.
FOTO: AIX ARKITEKTER Översiktbi­ld av de planerade lägenheter vid Järnbärarv­ägen i Bredäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden