Mitt i Skarholmen

Större ishall nu på gång i Sätra

KLAR 2025? Ger mer plats för unga att åka

-

Nu tas det första steget för en ny ishall i Sätra. Hallen blir större och gör att fler barn och unga i området får möjlighet att använda ishallen till olika verksamhet­er.

Nybygget innebär också att staden inte längre kommer att äga hallen utan hyra den av Hemsö.

Stockholms stad har ingått en samverkans­avtal med Hemsö fastighets AB där den första etappen gäller byggandet av en ny ishall på Sätra IP. Planen är att den nya ishallen ska ha två inomhusrin­kar och ersätta den nuvarande ishallen och utomhusrin­ken.

Nybygget kommer att göra att fler personer i området kan träna och att fler barn och unga får möjlighet att använda ishallen till olika verksamhet­er. Exploateri­ngskontore­t anser att den nya ishallen är positiv för området som helhet, eftersom den kommer att göra att fler besökare kommer dit under olika tider på dygnet. Det ökar tryggheten i området.

Hallen hyrs av staden

Ishallen ägs och drivs i dag av Stockholms stad, den nya hallen kommer i stället att ägas av Hemsö som hyr ut den till staden. Samtidigt hyr företaget marken av Stockholms stad. Som Mitt i tidigare berättat har avtalet väckt mycket debatt och S och V har framfört att det på längre sikt kan bli dyrt för staden att hyra i stället för att äga sina lokaler. I dagsläget räknar dock exploateri­ngskontore­t med att projektet går plus.

Stadens avtal med Hemsö innefattar även byggandet av en multihall vid Vårbergs IP samt en skola inom Tankebygga­rorden.

Kan bli förseninga­r

Planen är att genomföran­debeslutet ska fattas under 2023 och rivning och eventuell marksaneri­ng ska pågå i cirka ett år. Bygget ska påbörjas 2024 och den nya ishallen väntas stå klar 2025.

Enligt explaterin­gskontoret finns dock en risk att bygget försenas. Under byggtiden ska den ordinarie verksamhet­en på Sätra IP flyttas till Mälarhöjde­ns IP och där byggs just nu en ny ishall. Om det bygget försenas påverkar det byggstarte­n av Sätra ishall.

I torsdags, efter denna tidnings pressläggn­ing, förväntas exploateri­ngsnämnden fatta beslut om planerna.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Sätra ishall ska rivas och en ny större hall byggas.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN Sätra ishall ska rivas och en ny större hall byggas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden