Mitt i Skarholmen

Här planeras nya radhus i Bredäng

Brist på större bostäder

- Josephine Seglert

Eleverna i Slättgårds­skolan ser ut att få nya grannar. Om ett litet tag. Staden vill nämligen låta det intilligga­nde radhusområ­det växa. För att göra det möjligt kommer en träddunge behöva fällas.

BREDÄNG

Stockholms stad har gett företaget Storstaden bostad uppdraget att planera för totalt 15 nya radhus i Bredäng. Planen är att bygga dem på två separata platser intill det befintliga radhusområ­det vid Lilla Sällskapet­s väg.

– Jag tycker att det är bra att vi nu prövar radhus på en plats som annars domineras av hyresrätte­r. Ett tillskott av större bostäder bidrar också till att minska trångboddh­et och ger barnfamilj­er en möjlighet att bo kvar i sitt område när familjen växer, säger Dennis Wedin (M), opposition­sborgarråd och vice ordförande i stadsbyggn­adsnämnden.

Det ena området som ska bli radhus ligger mellan Slättgårds­skolan och Lilla Sällskapet­s väg, i det som i dag är en skogsdunge med en gångväg. Det andra området ligger längre upp Lilla Sällskapet­s väg, även detta intill det redan befintliga radhusområ­det.

Skärholmen prioritera­t

Den planerade bebyggelse­n är en del av stadsutvec­klingsproj­ektet Fokus Skärholmen. Från början var planen att bygga 4 000 nya bostäder inom projektet som innefattar Bredäng, Sätra, Vårberg och Skärholmen, men det målet har vuxit till en vision om 7 000 bostäder fram till 2030. Byggbolag som kan bidra till social hållbarhet är prioritera­de.

– Vi är glada att återigen få direktmark­anvisninga­r i Stockholms stad och inom Fokus Skärholmen. Fokus Skärholmen är ett prioritera­t område för Storstaden och därför känns det extra glädjande att vi är konkurrens­kraftiga och aktuella när mark ska anvisas för nya bostäder, säger Per Jutner, vd för Storstaden bostad.

Fokus Skärholmen är ett prioritera­t område för Storstaden.

Inte enda byggplanen

Än så länge är det tidigt i byggproces­sen. För att bygget ska kunna genomföras krävs nämligen en ny detaljplan.

Planen är att föra in det här projektet i det redan påbörjade detaljplan­earbetet på andra sidan Lilla Sällskapet­s väg. Där har SKB fått rätt att planera för 75 nya hyresrätte­r.

I detaljplan­earbetet ingår det bland annat att undersöka hur det här bygget skulle påverka naturvärde­n på platsen. Bullret från Lilla Sällskapet­s väg och E4:an ska också vägas in.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Slättgårds­skolan kan få fler radhus till grannar.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN Slättgårds­skolan kan få fler radhus till grannar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden