ALLT OM SOC­KER

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Lär kän­na din fi­en­de! In­led din väg till fri­het ge­nom att för­stå hur sock­ret på­ver­kar din kropp.

De störs­ta för­änd­ring­ar­na kan du gö­ra först när du har fått ve­ta på vil­ket sätt di­na be­slut kom­mer att på­ver­ka dig positivt. In­nan du kic­kar igång din 20 da­gars soc­ker­de­tox kom­mer vi där­för att be­rät­ta li­te om hur soc­ker på­ver­kar dig och din kropp. Och vi kom­mer att pra­ta om de för­de­lar som det in­ne­bär för din hälsa, ditt mid­je­mått och din hy, att slu­ta äta soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.