DAG 1–5

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

De förs­ta da­gar­na ren­sar du och går ige­nom kö­ket, ky­len – och hjär­nan och krop­pen.

Väl­kom­men till dag 1. Du skul­le kun­na läg­ga ner soc­ker nu di­rekt – men tror du verk­li­gen att det skul­le fun­ka? Du mås­te ac­cep­te­ra att soc­ker är be­lö­ning, fi­ran­de, uppig­gan­de och ibland ock­så en vän, allt­så ing­et man ba­ra stäng­er ute. Öka di­na chan­ser att lyc­kas ge­nom att för­be­re­da bå­de hu­vu­det och krop­pen (och ky­len) först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.