STÄNG DÖR­REN TILL SÖTSUGET

Att stry­ka sock­ret kom­mer att va­ra tufft un­der förs­ta veckan men det går att stänga dör­ren om su­get.

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Så ska du för­va­ra ma­ten hem­ma för att hål­la kvar vid di­na nya häl­so­sam­ma va­nor.

Om du in­te rå­kar va­ra en av de san­na pe­dan­ter­na (el­ler har en när­mast osund re­la­tion till ditt kyl­skåp) så finns det en risk att du las­tar in ma­ten i ky­len med sam­ma en­tu­si­asm och li­ka myc­ket tan­ke som när du läg­ger tvätt i Ikea-kas­sen när du ska till tvätt­stu­gan. Bri­e­os­ten slängs in på övers­ta hyl­lan, mjölk­pa­ke­tet ham­nar på in­si­dan av kyl­skåps­dör­ren. Grön­sa­ker och yog­hurt får sam­sas nå­gon­stans i mit­ten till­sam­mans med en tårt­bit som på nå­got sätt har näss­lat sig in dit från hel­gens mid­dag.

Det är dags för för­änd­ring! Ny forsk­ning vi­sar att hur du har ma­ten i ky­len kan ha stor på­ver­kan på hur myc­ket du äter, så det är dags att bli kyl­skåps­med­ve­ten. Så här ska du för­va­ra – och äta – din mat för att kun­na duc­ka för soc­ker­ma­gen.

AKTA DIG, VAR­NING!

Har du nå­gon­sin öpp­nad ky­len och känt dig som en så­dan där hoar­der från TV-do­ku­men­tä­rer­na? De som in­te kan gö­ra sig av med nå­got ut­an ba­ra sam­lar tills man in­te kom­mer in i hu­set. Det du för­mod­li­gen in­te vet är att en rap­port som pre­sen­te­ra­des i Jour­nal of Con­su­mer Psycho­lo­gy vi­sar att ett rö­rigt kyl­skåp kan mins­ka din vil­je­styr­ka. Pro­ble­met är att de of­ta färg­gla­da och lju­sa för­pack­ning­ar­na med god­sa­ker blir det en­da du ser om ky­len är rö­rig. En­kelt ut­tryckt: Du kom­mer in­te att se broc­co­lin bred­vid M&M:s-på­sen.

Det är ing­en slump att McDo­nald’s val­de gult och rött i sin logga och på si­na för­pack­ning­ar. Bå­da de fär­ger­na har be­vi­sats ökar din ap­tit, fram­för allt rött som sig­na­le­rar mog­nad, ka­lo­ri­er och söt­ma. Det­ta en­ligt forsk­ning som pre­sen­te­rats i Jour­nal of Sen­so­ry Stu­di­es. Se där­för till att ha rö­da bär och röd pap­ri­ka i ky­len. Dem lär du se.

SKA­PA ÖGONKONTAKT

Lägg din nyt­ti­gas­te mat i ögon­höjd så att det är det förs­ta du ser när du öpp­nar ky­len för att ta dig ett mel­lan­mål. En­ligt en stu­die från Cor­nell Uni­ver­si­ty, är det en 2,7 gång­er stör­re chans att du väl­jer att äta nå­got nyt­tigt om du ser det di­rekt. Om du vill an­stränga dig än­nu mer ska du stop­pa un­dan di­na onyt­tig­he­ter så att du fak­tiskt in­te ser dem, långt ner och långt bak. Det ska lik­som va­ra svårt att nå cho­kla­den.

KÖP STORT, ÄT LI­TE

En stu­die från Jour­nal of Mar­ke­ting vi­sa­de att man äter mer skräp­mat om man för­va­rar den i ge­nom­skin­li­ga för­pack­ning­ar. Sam­ma stu­die vi­sa­de att man äter mer om god­sa­ker­na är i be­kvä­ma muns­bi­tar. (Vårt råd: Köp en ost stor som ett bow­ling­klot istäl­let för små Ba­by bel-os­tar. ). Håll sa­ker du går och småä­ter av i täck­ta bur­kar långt bak i ky­len. Om du kan, an­vänd blå bur­kar. Var­för? Jo, för forsk­ning vi­sar att blå färg däm­par ap­ti­ten. Märk­ligt, va?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.