DAG 3

Ät som du bru­kar gö­ra Tänk ige­nom ditt för­hål­lan­de till soc­ker Fort­sätt gär­na med mat­dag­bo­ken

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Hit­ta de up­pen­ba­ra soc­ker­fäl­lor­na i ditt liv och spar­ka dem långt bort!

ANA­LY­SE­RA Hur myc­ket rent soc­ker äter du?

Tit­ta på din mat­dag­bok. I dag ska vi kol­la hur myc­ket rent soc­ker – skrik­soc­ker som in­te gömmer sig – du äter. Mar­ke­ra var­je matin­tag som du vet in­ne­hål­ler rent soc­ker, till ex­em­pel:

Allt där du själv till­sät­ter soc­ker, till ex­em­pel soc­ker i kaf­fe el­ler te el­ler på fru­kost­fi­len.

Aga­ve­si­rap, ho­nung, lönn­si­rap

Dryc­ker sö­ta­de med soc­ker – läsk, låt­sa­sjui­cer, sö­ta­de kaf­fed­rin­kar, saft, is­te, sport­dryc­ker, sö­ta­de mjölk­dryc­ker och frukt­dryc­ker av oli­ka slag.

Sylt, chut­ney och mar­me­lad

Cho­klad i al­la for­mer. Efterrätter, cho­klad­ka­kor el­ler drickcho­klad.

Go­dis

Sö­ta­de fling­or el­ler müs­li

Sö­ta­de gra­no­la- el­ler ener­gi­bars

Ka­kor, bul­lar, muf­fins, tår­ta, ef­ter­rättspaj

Glass, sor­bet el­ler fro­zen yog­hurt

Sö­tad frukt- el­ler va­niljyog­hurt

Räk­na hur många gång­er du har ätit rent soc­ker un­der de två da­gar­na. Om du vill kan du ock­så be­räk­na hur myc­ket soc­ker det fak­tiskt blir om du läg­ger ihop det. Får du fram hur många gram kan du de­la det på fy­ra och få fram hur många teske­dar soc­ker det blir. Kom ihåg att ditt mål är att mins­ka ditt soc­kerin­tag till sex till nio teske­dar per dag. Och då är allt dolt soc­ker ock­så in­räk­nat. Är du nä­ra den to­ta­len re­dan, ba­ra ge­nom att räk­na ihop det re­na sock­ret? Då är det för­mod­li­gen dags att dra ner li­te.

ANA­LY­SE­RA Di­na soc­kerfa­vo­ri­ter

Näs­ta steg är att tit­ta li­te när­ma­re på vil­ka ty­per av rent soc­ker du väl­jer att äta. Och vil­ken tid på dyg­net äter du dem? Hur mår du in­nan du äter och ef­ter? (Nu har du stor nyt­ta av mat­dag­bo­ken och hung­er­siff­ror­na.) Var det nå­gon gång du åt sna­ra­re av va­na än av hung­er?

Kol­la ef­ter sug som upp­står vid sam­ma tid var­je dag. Till ex­em­pel kanske du “be­hö­ver” glass ef­ter ma­ten. Att no­te­ra den ty­pen av sug kan gö­ra det lät­ta­re för dig att sä­ga nej till soc­ker un­der res­ten av da­gen. Du kanske in­ser att det in­te finns nå­got soc­ker un­der da­gen som kom­mer i när­he­ten av hur gott

det är att få ta en li­ten ku­la glass ef­ter mid­da­gen.

Nu till frå­gan som kanske är den vik­ti­gas­te: vil­ka av soc­ker­bom­ber­na du stop­pa­de i dig njöt du verk­li­gen av? På rik­tigt, allt­så. Och vil­ka sat­te du i dig av ba­ra far­ten och in­te hann nju­ta av alls? Om du ba­ra fick väl­ja en av söt­sa­ker­na, vil­ken skul­le det ha va­rit? Den där ka­kan till 10-kaf­fet el­ler cho­klad­bi­ten ef­ter mid­da­gen?

Nu har du lo­ka­li­se­rat din soc­ker­fix som du nju­ter mest av. Ok, be­håll den, men stryk allt an­nat. Och kol­la i ta­bel­len på näs­ta sida för att hit­ta al­ter­na­tiv för de tuf­fa da­gar­na när su­get sät­ter in.

FÖR­BE­RE­DEL­SE

Köksma­ke­o­ver, del 1

Da­gens sto­ra upp­gift hand­lar om att ren­sa ky­len, fry­sen och res­ten av kö­ket från al­la up­pen­ba­ra soc­ker­fäl­lor. Men häng in­te läpp för det, du ger ju sam­ti­digt plats för en mas­sa god men mer häl­so­sam mat som är en del av ditt nya sätt att äta.

Bör­ja med ky­len och flyt­ta se­dan vi­da­re till fry­sen och se­dan skåp och lå­dor. Lägg upp al­la sock­ri­ga sa­ker på köks­bän­ken och bör­ja kol­la. Hur myc­ket till­satt soc­ker är det egent­li­gen i din müs­li? Och den där göm­man med go­dis för de där “när det kri­sar” -si­tu­a­tio­ner­na – be­hövs den verk­li­gen?

Nu har soc­ker­bom­ber­na haft sin chans, dags för dem att flyt­ta åt si­dan. Släng dem el­ler ge bort dem, al­li­hop, för­u­tom den söt­sak du har valt att ha kvar. Den söt­sa­ken kom­mer du att få nju­ta av un­der he­la för­be­re­del­se­pe­ri­o­den. Att sä­ga far­väl till soc­ker li­te lång­samt kan gö­ra he­la pro­ces­sen lät­ta­re. Dess­utom kan det va­ra bra att tän­ka på vad man fak­tiskt läg­ger sitt soc­ker­ka­pi­tal på, så att det blir på god­sa­ker man verk­li­gen nju­ter av när man äter dem och in­te på slent­ri­anka­kor som slin­ker ner ut­an att du tänker på det. Kom ihåg, ju mer soc­ker du äter, desto mer kom­mer det att krä­vas för att gö­ra dig nöjd och desto mind­re kom­mer du att nju­ta av det. Och ju mind­re du äter desto mer spe­ci­ellt blir det och desto mind­re mängd be­hö­ver du för att bli nöjd.

Kol­la även ige­nom det som in­te är up­pen­bart fullt av till­satt soc­ker, till ex­em­pel så­ser och bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.