7 TIPS FÖR EN JÄMN ENERGINIVÅ

FAS 1

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Att slu­ta äta soc­ker kan gö­ra dig trött. Du får 7 tips för en bätt­re men­tal skär­pa.

Hur är det med ener­gin? Ifall du kän­ner dig li­te låg ska du in­te kän­na pa­nik. Det kan va­ra att du kän­ner av soc­ker­de­tox­en. Vis­sa kan näm­li­gen upp­le­va till­fäl­lig trött­het el­ler men­tal slö­het av det­ta. Me­dan vis­sa seg­lar ige­nom fas 1 ut­an mins­ta bi­verk­ning kän­ner and­ra sig lå­ga, sär­skilt un­der de förs­ta soc­ker­fria da­gar­na. Om det här känns som du kan tip­sen in­till hjäl­pa dig och din hjär­na att pigg­na till. Och håll ut, trött­he­ten kom­mer att för­svin­na; faktum är att på sikt kom­mer du att få mer ener­gi och kän­na dig myc­ket pig­ga­re än in­nan du bör­ja­de med soc­ker­de­tox­en.

Uppig­gan­de rosmarin

Nej, det är in­te ba­ra nå­got som man an­vän­der till lamm­stek. Den här ör­tens här­li­ga, kryd­di­ga doft är bok­stav­li­gen en ögo­n­öpp­na­re. Det­ta en­ligt en stu­die som pub­li­ce­rats i the In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Neu­rosci­ence. Fors­kar­na gav 40 fri­vil­li­ga EEG, vil­ket mä­ter hjär­nans elekt­ris­ka ak­ti­vi­tet, me­dan de fick de luk­ta på rosmarin i 3 mi­nu­ter bå­de fö­re och ef­ter att de fick ut­fö­ra ett en­kelt mat­te­test.

För­söks­per­so­ner­nas EEG vi­sa­de en minsk­ning av vis­sa vå­gor i främ­re hjärn­bar­ken, vil­ket in­di­ke­rar en hö­re ni­vå av pigg­het och ener­gi. Så se till att ha en li­ten flas­ka ro­se­ma­rin­ol­ja i din väs­ka, så att du kan ta fram och in­ha­le­ra när trött­hets­monst­ret tar över.

Ge cel­ler­nas kraft­verk en skjuts

Re­gel­bun­den trä­ning är en rik­tig hu­mör­hö­ja­re, det vet man se­dan länge. Ef­fek­ter­na syns re­dan på cell­ni­vå. Di­na cel­ler in­ne­hål­ler mi­to­kond­ri­er som kon­ver­te­rar fett, kol­hyd­ra­ter, pro­te­in och al­ko­hol till ATP, som är den ener­gi­form som cel­ler­na an­vän­der. Och der fi­na är att trä­ning sti­mu­le­rar mi­to­kond­ri­er­nas ka­pa­ci­tet till att pro­du­ce­ra ATP, och över tid kom­mer din kropp att pro­du­ce­ra mer ATP, som ger ener­gi till din kropp och hjär­na. Stu­di­er på Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty svi­sa­de att en snabb pro­me­nad på 10 mi­nu­ter gav mer ener­gi än att äta en cho­klad­ka­ka. Ef­fek­ten från pro­me­na­den vi­sa­de sig hål­la i upp till två tim­mar ef­teråt.

Trap­pan tack!

Ifall du kän­ner dig låg på ener­gi, tar du sä­kert his­sen istäl­let för trap­por­na. Men du, gör in­te det, pep­pa dig själv till att ta trap­por­na istäl­let – det kom­mer att få ditt hjär­ta att bör­ja pum­pa snab­ba­re och se till att sy­re­rikt blod rin­ner ge­nom he­la din kropp, in­klu­si­ve hjär­nan. Så ifall di­na ögon­lock bör­jar ram­la ihop, spring upp för trap­pan så snabbt du kan och gå med nor­mal­fart ner­för. Re­pe­te­ra. Se­dan kom­mer du att kän­na dig pånytt­född.

Tea-ti­me

Te gör dig av­slapp­nad, det har du sä­kert upp­levt bå­de en och fle­ra gång­er. Vis­sa me­nar att det be­ror på ami­nosy­ran L-the­a­ni­ne. Forsk­ning vi­sar att tets kom­bi­na­tion av kof­fe­in och L-the­a­ni­ne ger sam­ma uppig­gan­de ef­fekt som kaf­fe – men ut­an stis­sig­he­ten som man kan upp­le­va av det senare.

En stu­die un­der­sök­te ef­fek­ten av 50 mil­li­gram L-the­a­ni­ne, den mängd som i ge­nom­snitt finns i två kop­par te. Fors­kar­na gav 16 per­so­ner EEG, sam­ti­digt som de fick slapp­na av och stänga ögo­nen. I jäm­fö­rel­se med 19 and­ra per­so­ner som in­te fick L-the­a­ni­ne, ha­de per­so­ner­na som kon­su­me­rat ami­nosy­ran ökad ak­ti­vi­tet i en del av hjär­nan som vi­sa­de tec­ken på en av­slapp­nad men sam­ti­digt alert men­tal sta­tus. Så fram med te­kan­nan!

Boos­ta med gin­seng

Upp­täck gin­seng, ro­ten som är känd för si­na ener­gi­gi­van­de kva­li­te­ter. I en 12 vec­kor lång stu­die del­tog 501 kvin­nor och män. De de­la­des in i två grup­per, varav man i en grupp fick ett till­skott av gin­seng och man i den and­ra grup­pen fick pla­ce­bo. Den grupp som fick gin­seng rap­por­te­ra­des få mer ener­gi och ett stör­re väl­be­fin­nan­de.

Kliv ut­an­för box­en

Box­en i det här sam­man­hang­et är de fy­ra väg­gar­na på job­bet el­ler hem­ma: Ett an­tal stu­di­er har vi­sat att om man vis­tas så li­te som 20 mi­nu­ter ut­om­hus kan boos­ta sin ener­gi. Fors­ka­re ge­nom­för­de en se­rie ex­pe­ri­ment på 537 uni­ver­si­tets­tu­den­ter. Un­der ett ex­pe­ri­ment fick stu­den­ter­na pro­me­ne­ra, an­ting­en in­om­hus el­ler ute vid en stig som löp­te längs en flod. I en an­nan stu­die tit­ta­de fors­kar­na på bil­der på bygg­na­der el­ler land­skap. Stu­den­ter­na fick vid var­je ex­pe­ri­ment fö­ra dag­bok och skri­va ned sitt hu­mör och si­na ener­gi­ni­vå­er.

Rer­sul­ta­ten? De kän­de sig kon­se­kvent mer ener­gi­fyll­da i na­tur­li­ga mil­jö­er och ge­nom att tän­ka att de var i så­da­na om­giv­ning­ar.

An­das in ener­gi

En en­kel yo­gaand­nings-öv­ning kan gö­ra dig kla­ra­re i hu­vu­det och hö­ja din energinivå på någ­ra mi­nu­ter. Tes­ta bhastri­ka, vil­ket be­ty­der ”som ma­gen an­das”. Så här gör du:

Sätt dig be­kvämt. Sänk ax­lar­na och ta ett djupt an­de­tag. Bör­ja an­das in och ut ge­nom nä­san i rask takt, håll mun­nen stängd på sam­ma gång som den är av­slapp­nad. Din in­and­ning och ut­and­ning ska ta li­ka lång tid men gå så snabbt som möj­ligt. Besvä­ra dig in­te över om det lå­ter – det ska det gö­ra!

Kör tre in- och ut­and­ning­ar per se­kund. Det här kom­mer att ska­pa en snabb rö­rel­se i di­a­frag­man. An­das nor­malt ef­ter var­je om­gång. Gör det här i 15 se­kun­der el­ler mind­re förs­ta gång­en du gör det.

För var­je öv­nings­till­fäl­le så ökar du på ti­den med 5 se­kun­der, än­da tills du kom­mer upp i en mi­nut. Om du kän­ner dig snur­rig, ta en pa­us en mi­nut, se­dan går du på and­ning­en igen men med li­te mind­re kraft.

En sak till: kör in­te den här ty­pen av and­nings­öv­ning fö­re säng­gå­en­det. Det kan näm­li­gen gö­ra dig så pigg att du har svårt att som­na.

”En rask 10 mi­nu­ter lång pro­me­nad har vi­sat sig öka ener­gin mer än en cho­klad­ka­ka.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.