HELKROPPSSTYRKA

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Om du job­bar hårt med musk­ler­na kom­mer du att ha en höjd för­brän­ning långt ef­ter att pas­set är av­slu­tat.

Kör det här pas­set minst två gång­er i veckan. Uppre­pa var­je öv­ning så många gång­er som det står och kör öv­ning­ar­na som en cir­kel, 3–5 varv. An­vänd hant­lar som gör att du är ut­mat­tad i slu­tet på var­je set (se hant­lar­na på bil­der­na som en sym­bol för vik­ter), du bör allt­så ha oli­ka myc­ket vikt på de oli­ka öv­ning­ar­na.

FÄLL OCH RO

Stå med föt­ter­na höft­brett isär. Håll hant­lar­na i ra­ka ar­mar som häng­er rakt ner. Håll brös­tet högt och skjut bak rum­pan och fäll i höf­ten tills över­krop­pen är pa­ral­lell med gol­vet. Hant­lar­na häng­er rakt ner mot gol­vet (A). Ut­an att run­da ryg­gen ror du upp med hant­lar­na mot si­dan av mid­jan (B). Sänk hant­lar­na lång­samt och bör­ja om. Gör 10 styc­ken.

BRÖSTPRESS

Ligg på rygg med knä­na böj­da och föt­ter­na platt på gol­vet. Håll hant­lar­na i hän­der­na och vi­la arm­bå­gar­na på gol­vet i höjd med ax­lar­na (A). Sträck på ar­mar­na och pres­sa upp hant­lar­na över brös­tet

(B). När ar­mar­na är helt ra­ka, lyft upp ax­lar­na li­te från gol­vet för att pres­sa upp hant­lar­na li­te ex­tra (C). Håll nå­gon se­kund och sänk se­dan ax­lar­na och böj ar­mar­na så att hant­lar­na kom­mer till­ba­ka till start. Gör 10 re­pe­ti­tio­ner.

SIDOUTFALL MED CURL OCH PRESS

Stå med föt­ter­na ihop och hant­lar­na vid ax­lar­na. Ar­mar­na är böj­da och arm­bå­gar­na pe­kar nedåt (A). Ta ett kliv ut åt si­dan med väns­ter fot och gå ner i ett sidoutfall med rak rygg. När du sjun­ker ner, sträck ut ar­mar­na så att hant­lar­na kom­mer ner till mit­ten på smal­be­nen

(B). Tryck ifrån med väns­ter fot och kliv ihop igen. Böj sam­ti­digt ar­mar­na och cur­la upp hant­lar­na till ax­lar­na och sträck dem se­dan upp mot ta­ket (C). Gör 10 re­pe­ti­tio­ner och byt se­dan ben.

SIDOSVING

Stå un­ge­fär höft­brett isär med föt­ter­na och håll en han­tel med bå­da hän­der­na fram­för dig. Böj be­nen och sitt ner i en ben­böj sam­ti­digt som du sän­ker han­teln till ut­si­dan av väns­ter ben (A). När du rä­tar på be­nen, lyft han­teln di­a­go­nalt över krop­pen med ra­ka ar­mar och ro­te­ra över­krop­pen åt hö­ger (B). Gör 10 re­pe­ti­tio­ner och byt se­dan håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.