PLAT­TA TILL MA­GEN!

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Ge krop­pens mitt en ex­tra om­gång med eek­ti­va och enk­la övningar.

Gör två set av var­je öv­ning i ord­ning, med 30–60 se­kun­der vi­la el­ler stretch mel­lan öv­ning­ar­na. Kör pas­set minst två gång­er i veckan, gär­na ef­ter styrke­pas­set.

BÄCKENTIPPNING

Ligg på rygg med knä­na böj­da och föt­ter­na platt på gol­vet. Dra na­veln mot rygg­ra­den och rul­la svan­sko­tan upp mot ta­ket så att höf­ter­na lyf­ter lätt från gol­vet. Håll nå­gon se­kund och släpp ef­ter. Gör 20 re­pe­ti­tio­ner.

CYKLING

Ligg på rygg med knä­na böj­da, föt­ter­na på gol­vet och hän­der­na bakom hu­vu­det. Lyft upp hu­vu­det och skuld­ror­na från gol­vet och twis­ta över­krop­pen åt hö­ger sam­ti­digt som du drar in hö­ger knä så att väns­ter arm­bå­ge mö­ter hö­ger knä. Väns­ter ben sträc­ker du ut i 45-gra­dig vin­kel.Ro­te­ra se­dan åt väns­ter och sträck ut hö­ger ben sam­ti­digt som du drar in väns­ter knä. Gör 20 al­ter­ne­ran­de re­pe­ti­tio­ner.

SIT­TAN­DE BA­LANS

Sitt på gol­vet med be­nen böj­da och föt­ter­na lyf­ta. Ta tag med hän­der­na bakom knä­na. Skif­ta vik­ten bak­åt så att du har ba­lans på svan­sko­tan och lyft föt­ter­na så att va­der­na är pa­ral­lel­la med gol­vet.

När du har hit­tat ba­lan­sen, släpp hän­der­na och sträck ar­mar­na fram­åt. Håll brös­tet högt och ryg­gen rak. Håll en mi­nut. Om det blir för tungt kan du ta tag bakom knä­na igen.

STÅ­EN­DE BA­LANS

Ba­lan­se­ra på ett ben och svinga di­na ar­mar fram och till­ba­ka så kraft­fullt som du kan ut­an att tap­pa ba­lan­sen (A).

Sträck se­dan upp en arm i ta­get över hu­vu­det och lu­ta åt det hål­let (B). Ro­te­ra se­dan över­krop­pen åt bå­da hål­len (C).

Gör al­la de­lar 20 gång­er var. Av­slu­ta med att sträc­ka bå­da ar­mar­na över hu­vu­det, lyf­ta hö­ger fot och lu­ta di­a­go­nalt åt väns­ter (D). Dra ihop hö­ger knä och bå­da arm­bå­gar­na fram­för krop­pen (E).

Gör 10 och pa­u­sa se­dan och byt sida.

Gör det svå­ra­re Stå på en kud­de el­ler ba­lans­brä­da.

VÄXLANDE PLAN­KA

Håll i en arm­häv­nings­po­si­tion på hän­der och tår. Hän­der­na är rakt un­der ax­lar­na. (A). Skif­ta vik­ten fram­åt, över hän­der­na (B), åt väns­ter och se­dan åt hö­ger (C), ut­an att flyt­ta hän­der­na el­ler föt­ter­na. Håll var­je po­si­tion och räk­na till 5. Kom till­ba­ka till mit­ten mel­lan var­je vikt­skif­te. Uppre­pa 3 gång­er. Gör det enkla­re ge­nom att ba­ra hål­la plan­kan ut­an att skif­ta vik­ten. Gör det tyng­re ge­nom att lyf­ta en fot och se­dan gö­ra vikt­skift­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.