HEJSAN SÖTNOS

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Tips och tricks för hur du ska kun­na åter­in­fö­ra små mäng­der soc­ker i ditt liv. Om du vill allt­så.

Nu bor­de du ha bör­jat kän­na skill­nad i krop­pen ef­ter att du har slu­tat med soc­ker.

Du har gjort ett häst­jobb! Du har fäk­tat bort söt­sug, kanske sla­gits mot trött­het och hu­mör­sväng­ning­ar, allt för att slip­pa va­ra be­ro­en­de av soc­ker. Nu har du kom­mit till den njut­ba­ra och de­li­ka­ta de­len av pro­jek­tet – när du kan åter­in­fö­ra soc­ker i små do­ser, för att det är gott. I bör­jan av bo­ken var vi no­ga med att be­rät­ta att vi in­te me­na­de att det var to­tal­stopp för soc­ker för all­tid. Vill du kan du fort­fa­ran­de äta li­te sött. Med li­te me­nar vi max sex teske­dar soc­ker per dag.

Är du re­do att hit­ta en bätt­re rel­la­tion till­ll­sock­ret? I så fall­ll,,gör så här::

Det här in­klu­de­rar för­sås in­te soc­ker som in­går na­tur­ligt i vis­sa mat­va­ror, ut­an ba­ra det som är till­satt el­ler som du själv till­sät­ter. Tänk så här: en kaka kanske in­ne­hål­ler 10 gram soc­ker, det är li­ka myc­ket som i en apel­sin. Men allt soc­ker i ka­kan är till­satt, det i apel­si­nen är na­tur­ligt. Ka­kan in­går i de sex teske­dar­na till­satt soc­ker du kan tillå­ta dig. Apel­si­nen be­hö­ver du in­te räk­na med.

Un­der den här pe­ri­o­den har du ätit mind­re än sex teske­dar soc­ker om da­gen, så du vet re­dan att det går bra att kla­ra sig ut­an att äta soc­ker, och att du mår bra av det. Men en li­ten söt­sak då och då är ju gott. Det bäs­ta är att det går att bå­de ha ka­kan och äta den, så länge du hål­ler dig till en max­mängd på sex teske­dar. Till ex­em­pel kan du väl­ja att ha li­te soc­ker på din cappuchi­no och ring­la li­te ho­nung över din fru­ko­styog­hurt, ha ketchup på ham­bur­ga­ren el­ler ta en cho­klad­bit ef­ter mid­da­gen. Den ni­vån är helt okej, det kom­mer in­te att på­ver­ka din form och du kom­mer att fort­sät­ta att va­ra pigg, ha myc­ket ener­gi och or­ka trä­na.

Om­vär­de­ra sock­ret

Vi hop­pas att du nu kän­ner en stor skill­nad i hur du mår, ener­gin har gått upp, hu­mö­ret är jäm­na­re, hu­den har mer lys­ter och du kank­se har tap­pat li­te i vikt. Det du upp­le­ver är hur det är att le­va i nä­rings­mäs­sig ba­lans, när in­te läng­re en för stor del av ditt nä­ringsin­tag kom­mer från soc­ker. Du får i dig mer ren mat och be­tyd­ligt mind­re soc­ker och raf­fi­ne­ra­de kol­hyd­ra­ter som vitt mjöl.

Du har nu er­öv­rat de helt soc­ker­fria da­gar­na och kan bör­ja no­sa på sock­ret igen. Du kän­ner för­mod­li­gen ett av tre al­ter­na­tiv:

1. Du sak­nar in­te sock­ret.

2. Glad för att få äta li­te sött igen.

3. Rädd att ham­na i di­na gam­la sock­ri­ga hjul­spår igen om du så myc­ket som tit­tar åt sock­ret.

Nu när soc­ker in­te har va­rit en del av ditt liv på mer än två vec­kor är det dags att fun­de­ra på vil­ken roll sock­ret ska spe­la i fram­ti­den.

För att kun­na gö­ra det, kom ihåg vil­ka soc­ker­käl­lor som du an­såg som vik­ti­gast i bör­jan av den här pe­ri­o­den, när du skul­le bör­ja skä­ra ner. Hur of­ta tänker du på just de god­sa­ker­na? Tes­ta se­dan att äta li­te av dem och gå ige­nom föl­jan­de steg:

Tit­ta på god­sa­ken

No­te­ra hur su­gen du blir. Tänk på vad du gil­la­de med söt­sa­ken och hur du bru­ka­de kän­na dig när du åt den för­ut (positivt och ne­ga­tivt). Jäm­för med hur du kän­ner nu när du in­te har ätit den på ett tag. Tror du att det kom­mer att ändras nu när du äter söt­sa­ken igen? Ser du fram emot förs­ta tug­gan? Hur tror du att det känns ef­ter att du har ätit den?

Ta en tug­ga

Lugnt och för­sik­tigt. Tänk på sma­ken och hur den känns i mun­nen. Sma­kar den som du kom ihåg den? Är det li­ka gott som för­ra gång­en?

Ät res­ten lång­samt

Fort­sätt att fo­ku­se­ra på sma­ken och kon­si­sten­sen. Tyc­ker du om det? Har du sak­nat det? Skul­le du fort­fa­ran­de sä­ga att det är din fa­vo­rit­god­sak?

När du har ätit upp

Ta någ­ra mi­nu­ter och känn ef­ter om det känns som du trod­de att det skul­le gö­ra när du bör­ja­de äta. Levde god­sa­ken upp till för­vänt­ning­ar­na? Vill du ha mer el­ler är du nöjd med den mängd du åt? Kun­de du ha bli­vit li­ka nöjd om du ha­de ätit nå­got an­nat?

Un­der den närms­ta tim­men

Var upp­märk­sam på din re­ak­tion. Blir du hung­rig snab­ba­re än du har vant dig vid nu? Är du su­gen på mer söt­sa­ker? Har du fått ont i hu­vu­det el­ler bli­vit trött? El­ler mår du bra rent fy­siskt och är nöjd med att du kun­de un­na dig nå­got du verk­li­gen tyc­ker om? Kör den här tan­keöv­ning­en någ­ra gång­er un­der veckan med oli­ka soc­ker­käl­lor och se om din re­ak­tion blir oli­ka. Det finns ing­et rätt el­ler fel här, po­äng­en är att du ska bli upp­märk­sam på vil­ken på­ver­kan soc­ker har på dig. In­nan du kic­ka­de igång din soc­ker­de­tox kanske soc­ker var en na­tur­lig del av din var­dag, men nu har du bru­tit det be­te­en­det och hit­tat and­ra sätt att han­te­ra stress och sta­bi­li­se­rat din för­brän­ning.

Om di­na fa­vo­rit­söt­sa­ker fort­fa­ran­de är li­ka go­da som du min­des dem, fort­sätt att äta dem, men i små mäng­der. Om du kan be­grän­sa dig till por­tio­ner om 100–150 ki­lo­ka­lo­ri­er kan du äta en var­je dag.

Om du istäl­let kän­ner att du in­te får sam­ma njut­ning av di­na gam­la fa­vo­ri­ter, men än­då vill ha nå­got gott på kväl­len, tes­ta någ­ra av vå­ra go­da des­ser­ter på si­dan 129.

Om du upp­täc­ker att soc­ker fort­fa­ran­de trig­gar igång ett sug, hung­er el­ler får ditt hu­mör att svik­ta även när du ba­ra äter li­te, tes­ta att by­ta ut söt­sa­ker­na mot na­tur­ligt soc­ker, som i bär el­ler frukt och var upp­märk­sam på hur din kropp gil­lar det. Och har du upp­täckt att soc­ker helt har tap­pat sin charm – ät det in­te alls. Fort­sätt att äta bra och na­tur­lig mat och se fram emot ditt nya go­da liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.