HUR MYC­KET SOCKERTORSK ÄR DU?

Sockerdetox - - DAG 1-5 -

NE­GA­TI­VA PO­ÄNG Ditt känslomässiga band till soc­ker är i ba­lans el­ler ex­i­ste­rar in­te ens. Wow! Men du kan fort­fa­ran­de ha an­vänd­ning av bo­ken för att lä­ra dig att se hur myc­ket dolt soc­ker som smu­git sig ner i din mat.

0–10 Du får ibland li­te pro­blem med su­get, men på det sto­ra he­la kla­rar du att hål­la su­get un­der kon­troll. Du kan än­då få i dig mer soc­ker än du tror och kom­mer för­mod­li­gen att kän­na skill­nad när du bör­jar föl­ja pla­nen.

11–20 Du tar till soc­ker när du är känslo­mäs­sigt drä­ne­rad. Du kan upp­le­va li­te ab­sti­nens när du slu­tar äta soc­ker, men det är det värt ef­tersom du kom­mer att upp­le­va att du är pig­ga­re, gla­da­re och har kanske gått ner i vikt i slu­tet på pe­ri­o­den.

20+ Du har fal­lit hu­vud­stu­pa för sock­rets charm. Fas 1 blir nog en ut­ma­ning men håll dig till pla­nen så kom­mer du att få se dra­ma­tis­ka re­sul­tat, så­väl känslo­mäs­sigt som häl­so- och vikt­mäs­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.