GO GREEN

Sockerdetox - - DAG 6-12 -

Det spe­lar ing­en roll vil­ken fas av den här soc­ker­de­tox­pla­nen du är i, att dric­ka grönt te är ett gott sätt att han­te­ra sitt blod­soc­ker. Det­ta en­ligt en ana­lys av 17 stu­di­er av grönt te som är pub­li­ce­rad i Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion. Fors­kar­na kopp­la­de sam­man det grö­na te­et med så­väl sänk­ta ni­vå­er av blod­soc­ker som ni­vå­er av HbA1c. Det senare är en mar­kör för hur soc­ker­hal­ten har va­rit över en lång tid. En stu­die fann till och med att grönt te öka­de krop­pens för­må­ga att brän­na fett! Stu­di­er har vi­sat att 4 kop­par om da­gen ger max­i­mal e­ekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.