F: KAN JAG BY­TA UT DEN FÄRS­KA FRUK­TEN MOT TOR­KAD FRUKT EL­LER FRUK­TJUICE?

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

S: Tor­kad frukt har al­la nä­rings­äm­nen och allt soc­ker som färsk har, men mer kon­cen­tre­rat. En hand­full färs­ka ap­ri­kos­hal­vor, till ex­em­pel, in­ne­hål­ler 37 kcal och 7 gram soc­ker. En nä­ve tor­ka­de ap­ri­kos­hal­vor ger 157 kcal och 35 gram soc­ker. Tänk på den tor­ka­de fruk­ten som till­satt soc­ker, som ho­nung el­ler lönn­si­rap och an­vänd det som en smak­hö­ja­re. (Viss tor­kad frukt, som tran­bär och vis­sa körs­bär är till och med sö­ta­de med soc­ker!) På grund av det höga soc­ke­r­in­ne­hål­let så äter vi in­te tor­kad frukt i den här fa­sen. Men när du har ge­nom­gått soc­ker­de­tox­en från bör­jan till slut kan du åter­in­tro­du­ce­ra tor­kad frukt som en kryd­da i di­na nya, häl­so­sam­ma, smar­ta re­cept.

Håll dig ock­så ifrån fruk­tjuice. Fruk­tjuice in­ne­hål­ler mer soc­ker än frukt och mer ka­lo­ri­er. Till ex­em­pel in­ne­hål­ler ett nor­mal­stort glas apel­sin­juice 112 kcal,

21 gram soc­ker och 0.5 gram fi­ber. En ge­nom­snitt­lig apel­sin in­ne­hål­ler 69 kcal, 12 gram soc­ker och 3 gram fib­rer. Juice kom­mer att på­ver­ka blod­sock­ret mer än apel­si­nen. Och, in­te minst, du blir ju in­te mätt av att dric­ka. Väts­ka töms snab­ba­re från mag­säc­ken än mat, och juice in­ne­hål­ler in­te li­ka myc­ket fib­rer som en hel frukt gör, vil­ket ju ger mätt­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.