CIRKELANDAS BORT SU­GET

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

Är det din stres­si­ga var­dag som gör att du bru­kar stop­pa i dig för myc­ket soc­ker? Så här kan du re­du­ce­ra stres­sen ut­an att tryc­ka i dig en dubbel­dajm.

Cir­ke­land­ning är ett en­kelt sätt att snabbt dra ner på stress­ni­vå­er­na. Och du kan gö­ra det var som helst, när som helst. När du kän­ner dig stres­sad, ner­vös el­ler ång­est­fylld, gör då den här and­nings­öv­ning­en, 5–10 an­de­tag.

Se till att an­vän­da dig av de här öv­ning­ar­na fem el­ler fler gång­er om da­gen. Det kom­mer att hjäl­pa din kropp och knopp att stres­sa ner. En­ligt en stu­die i the Jour­nal of Al­ter­na­ti­ve and Com­ple­men­ta­ry Me­di­ci­ne så kan av­slapp­nings­öv­ning­ar ef­ter mål­ti­der ock­så hjäl­pa till att hind­ra blod­soc­ker­top­par.

An­das in och sträck upp ar­mar­na över hu­vu­det. An­das ut och sänk ar­mar­na. Slapp­na av och hål­la ar­mar­na lågt un­der res­ten av öv­ning­en.

Tänk nu att du in­ha­le­rar en ström av ro­gi­van­de ener­gi i en punkt som sit­ter strax ne­dan­för din na­vel.

Fort­sätt att an­das in, fö­re­ställ dig att ener­gin trans­por­te­ras he­la vägen ner till sis­ta rygg­ko­tan. Tänk se­dan att den trans­por­te­ras till­ba­ka upp till top­pen på ditt hu­vud.

An­das ut sam­ti­digt som du följer med i an­de­ta­get till­ba­ka till fram­si­dan av din kropp ne­dan­för na­veln, där du sät­ter igång att ta näs­ta an­de­tag. Din and­ning har just gjort en hel cir­kel – upp till bak­si­dan av din kropp, ned­för fram­si­dan och till­ba­ka till start­punk­ten.

Du kan ock­så cirkelandas un­der en läng­re pe­ri­od som en me­di­ta­tions­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.