Snall Figh­ter

Con­stan­ti­no ”Costas” Nanga är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Ham­mar­by box­nings sats­ning mot ga­tu­våld. ”Var in­te räd­da att kom­ma hit och tes­ta, al­la är snäl­la”, häl­sar han.

SöderortDirekt Årsta Enskede - - SIDAN 1 - Text: Alex­an­der Ku­ro­nen | Fo­to: Alex­an­der Ku­ro­nen

17.30 Tor­get

Trots all­hel­go­na­hel­gen så är det allt an­nat än dött här, även om de fles­ta när­va­ran­de män­ni­skor­na mest ver­kar vil­ja träng­as en stund in­ne på Ica.

Ut­an­för vän­tar Alin Ni­co­la med sys­ter­so­nen Pa­trick.

– Jag vill ta det lugnt och hål­la mig hem­ma i kväll. Tit­ta på en film och äta piz­za, sä­ger Alin som till var­dags job­bar som bar­ten­der på Scan­dic.

Syr­ran Si­mo­na kom­mer ut från bu­ti­ken. Dr. Oet­ker tit­tar fram ur mat­kas­sen, till bror­sans myc­ket sto­ra för­tjus­ning.

Se­dan en må­nad till­ba­ka bor Alin i Hag­sät­ra.

– Han har skilt sig och be­höv­de flyt­ta in hos oss, sä­ger Si­mo­na.

– Det är okej, inga pro­blem, sä­ger Alin.

I to­baks­bu­ti­ken en bit bort är det rö­da Prin­ce och Red Bull som går bäst en fre­dags­kväll. För kun­der­na Jo­han­na Sten­berg och Sha­ne Kro­ner är det dock Noc­co som gäl­ler.

– Man går till gym­met och lyf­ter

skrot, se­dan blir det skräck­film, sä­ger de om sin helg­start.

Jag, som in­te lyf­ter skrot, frå­gar dem vart en sån som jag kan vän­da mig. Ax­el’s Grill blir sva­ret. 18.15 Ax­el’s Grill

Låt in­te apo­stro­fen lu­ra dig. Ax­el’s Grill är in­te nå­gon ame­ri­kansk re­stau­rang, ut­an ett rik­tigt klas­siskt svenskt ga­tukök men i lyx­i­ga­re för­pack­ning.

Se­dan tre år till­ba­ka har stäl­let full­stän­di­ga rät­tig­he­ter, och tack va­re TV4väd­ret på gril­lens te­ve kan mid­dags­gäs­ter­na dröm­ma sig bort till var­ma­re bredd­gra­der över en öl och en pul­led pork-wrap stor som en gris.

Sam­ti­digt som jag kri­gar med min bron­to­rul­le hörs sug­ges­ti­va hip­hop­be­at ett par bord bort.

– Det är ett kon­cept, en idé om hur det un­ge­fär ska lå­ta, sä­ger mu­si­kern Ge­nos Sa­bi­ti.

Han be­rät­tar att han haft Adam Tens­ta som mu­siklä­ra­re. Bred­vid sit­ter ma­na­gern Sidrak Afework.

– Ge­nos är min förs­ta kli­ent, sä­ger han.

Ski­van kom­mer näs­ta år, lo­var de. När de knap­pat fär­digt på da­torn och tömt tall­ri­ken med klyft­po­ta­tis fort­sät­ter låtsnic­ke­ri­et på fri­tids­går­den någ­ra me­ter här­i­från.

19.30Ma­tDax

I stäl­let för ”fre­dags­mys” sä­ger Hag­sätra­bon Jo­han­na Bre­sci­a­ni ”fre­dags­ka­os”. Som tur är finns Ma­tDax, dit hon be­ger sig med för­hopp­ning­en att bar­nen hun­nit som­na när hon är hem­ma igen.

Att det blir Ma­tDax är ing­en slump. Ibland är det rent av det en­da fre­dags

Man går till gym­met och lyf­ter skrot, se­dan blir det skräck­film.

nö­jet i Hag­sät­ra, sä­ger Jo­han­na.

– Van­li­ga sa­ker är svin­dy­ra. Men så har vi då så­na här er­bju­dan­den: ched­dar för 40 kro­nor!

Hon läg­ger ched­darklum­pen i den hjul­för­sed­da kor­gen. Där ham­nar ock­så ”äck­li­ga os­ten för res­ten av fa­mil­jen”, det vill sä­ga fär­dig­hyv­lad port sa­lut.

Med tan­ke på hur världs­vant Jo­han­na rör sig in­ne på Ma­tDax skul­le man kun­na tro att hon dok­to­re­rat i äm­net. Men det stäm­mer in­te, Jo­han­na är psy­ko­log. Dess­utom är hen­nes man än­nu vär­re.

– Han bru­kar kom­ma hit och spa­na da­gen in­nan han går hit och hand­lar, sä­ger hon.

Le­vain­bröd, kronhjorts­skav och fem­kro­nors­gur­ka gör os­tar­na säll­skap i kor­gen. Det gör ock­så vi­t­ost – ett slags fe­ta­lik­nan­de ska­pel­se på burk – samt im­por­te­rad kött­färs för 34,95 kro­nor ki­lot.

Det är of­ta rö­rigt i bu­ti­ken och ibland läc­ker en frys så att det blir blött på gol­vet, sä­ger Jo­han­na. Än­då skul­le hon bli led­sen om Ma­tDax änd­ra­de sitt kon­cept.

– Om Ma­tDax la­de ner så skul­le Hag­sät­ra tap­pa sin själ. Det ska luk­ta li­te il­la och per­so­na­len ska va­ra li­te otrev­li­ga­re än i and­ra af­fä­rer, sä­ger hon.

20.00En Hag­sät­ra fri­tids­gård

trap­pa upp i sam­ma bygg­nad som bib­li­o­te­ket har ett ti­o­tal ung­do­mar trängt ihop sig i sto­ra sof­fan fram­för en El Cla­si­co-ba­talj i Fi­fa­for­mat.

4–4 står det. Som­li­ga är mer fo­ku­se­ra­de på te­ve­s­pe­let än and­ra, i ett hörn har kort­le­ken åkt fram i stäl­let.

I rum­met in­till är det desto tom­ma­re på sup­port­rar. Ge­nos Sa­bi­ti, känd från bland an­nat Ax­el’s Grill, för­sö­ker få fa­son på ett kne­pigt bas­ljud i sin låt.

Du vet vad dart be­ty­der? Det Ab­so­lut Ro­li­gas­te Tids­för­dri­vet.

– Jag tap­pa­de bort ori­gi­nal­ba­sen, det är nå­got som gick snett i trans­ak­tio­nen från gam­la da­torn, sä­ger Ge­nos.

Han får hjälp av fri­tids­lä­ra­ren och stu­di­o­snil­let Kal­le Jansson. Det har gått fy­ra år se­dan Ge­nos bör­ja­de hänga i fri­tids­går­dens stu­dio, och i dag är det li­ka själv­klart att han lär Kal­le gre­jer som tvärtom.

– Han har bli­vit själv­gå­en­de. Ti­di­ga­re bru­ka­de han öns­ka att jag var här, nu kom­mer han hit för att ut­nytt­ja gre­jer­na som finns i stu­di­on. Men det är kul att sit­ta med och fixa och trixa, sä­ger Kal­le.

22.0046 3vi Re­stau­rang & Bar

kro­nor för en Fal­con. Dijon FCO mot Pa­ris Saint-Ger­main på te­ven. Gim­mie, Gim­mie, Gim­mie i hög­ta­lar­na. Det skul­le kun­na va­ra vil­ket lo­kalt hak som helst.

Men så finns ock­så dart­tav­lor.

– Du vet vad dart be­ty­der? Det Ab­so­lut Ro­li­gas­te Tids­för­dri­vet, sä­ger Erik Ven­ne­vold.

Han och po­lar­na i dart­klub­ben La Gam­ba kas­tar pil här tre–fy­ra gång­er i vec­kan.

– I’m the win­ner! Jag är bäst helt en­kelt, sä­ger To­mas Lind­ström ef­ter att ha spö­at mot­stån­dar­na.

Trots se­ge­ry­ran är det­ta en ovan­ligt lugn fre­dags­kväll på 3vi, men bar­ten­dern Christop­her får job­ba hårt än­då.

– Det brin­ner i en pap­pers­korg, jag ska ba­ra släc­ka den li­te snabbt, snart till­ba­ka! sä­ger han och ru­sar ut. Nå­gon mi­nut se­na­re är han till­ba­ka. – Nå­gon mås­te ha kas­tat en fimp, kon­sta­te­rar han.

Sop­tun­nan stod pre­cis ut­an­för Ma­tDax. Bran­den är släckt, Hag­sät­ras själ le­ver vi­da­re.

TUN­NEL­BA­NAN. Tre 70-talsin­spi­re­ra­de yng­re män läm­nar Hag­sät­ra för att prö­va ving­ar­na nå­gon an­nan­stans. Vi and­ra blir kvar.

I FORM. Jo­han­na Sten­berg och Sha­ne Kro­ner vär­mer upp in­för gym­met med ener­gidryck.

MU­SIK. Sidrak Afework och Ge­nos Sa­bi­ti ska­par på Ax­el’s Grill.

DÄST GÄST. Ef­ter ma­ten mår re­por­tern som den för­tjä­nar.

KRONHJORTS­SKAV. – In­te eko­lo­giskt el­ler sånt tjafs! sä­ger Jo­han­na Bre­sci­a­ni.

MER MATDAGS. Fri­tids­lä­ra­ren Ber­nard Smith la­gar mat till unga.

ICA. Pa­trick, Si­mo­na och Alin. Pa­trick ver­kar mer tag­gad på lör­da­gen. ”Då får jag äta så myc­ket go­dis jag vill,” sä­ger han.

DARTDUELL. To­mas Lind­ström och Jens Löf­gren i en raff­lan­de kamp om äran och näs­ta run­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.