Han an­van­der SL-re­kla­men som ma­lar­duk

Han må­lar på bak­si­dan av SL:s re­klam­skyl­tar

SöderortDirekt Årsta Enskede - - SIDAN 1 - Eva Tonström 0736-006 923 [email protected]­rekt­press.se

Rågs­veds­bon Da­ni­el Sol­berg vill få SL-re­se­nä­rer­na att lyf­ta blic­ken från mo­bil­skär­men och tän­ka po­si­ti­va tan­kar. Så han vän­der på re­klam­skyl­tar­na och må­lar dit sin egen konst.

Und­rar du vad det är för spon­tan-teck­na­de konst­verk som pry­der vag­nar­na längs lin­je 19 emel­lanåt? Här är sva­ret. Det är Sö­derorts­bon och konst­nä­ren Da­ni­el Sol­berg som ibland vän­der på re­klamaf­fi­scher­na och må­lar dit eg­na bil­der och text. Bil­der­na be­står of­tast av por­trätt, ibland kom­plet­te­rat med ett kort bud­skap.

Tit­ta upp från mo­bi­len

Han bör­ja­de ska­pa sin ge­ril­la­konst i tuben re­dan 2012, då hand­la­de det i förs­ta hand om att spri­da si­na verk och sitt namn som konst­när, för­kla­rar han.

–Nu har det mer bli­vit att jag vill spri­da po­si­ti­va bud­skap, få folk att tit­ta upp från si­na mo­bi­ler. Det kan ju hän­da att man ser nå­got som för­gyl­ler ens dag. Det mis­sar man om man stir­rar i sin mo­bil.

Han gör det ock­så för att han är less på re­klam.

–Man be­ta­lar så myc­ket för att åka med SL och ing­en har frå­gat oss om vi vill se all den där re­kla­men. Man blir bom­bar­de­rad. Det finns ing­en plats för kon­temp­la­tion.

Bil­der­na bru­kar tas ned av SL:s per­so­nal ef­ter ett tag el­ler av re­se­nä­rer som tar med dem hem, en­ligt Da­ni­el Sol­berg.

– Vid ett till­fäl­le möt­te jag en tjej på tun­nel­ba­nan som

De re­klam­kö­pa­re som be­ta­lar för­vän­tar sig att de­ras re­klam ska sy­nas.

be­rät­ta­de att hen­nes kom­pis ta­git hem en av mi­na bil­der och satt upp på väg­gen, det är kul!

400 mil­jo­ner

Da­ni­el har ing­et di­rekt sy­stem för när och hur han ska­par ver­ken, det kan bli li­te närsom­helst. Men han hål­ler sig till lin­je 19, ef­tersom det är den tun­nel­ba­ne­lin­je han åker mest.

–Ibland får jag upp li­te vet­ti­ga bud­skap i hu­vu­det, då vill jag de­la med mig av det.

SL är in­te över­för­tjust i Da­ni­el Sohl­bergs konst­kupp.

–De re­klam­kö­pa­re som be­ta­lar för att få ex­po­ne­ring i kol­lek­tiv­tra­fi­ken för­vän­tar sig att de­ras re­klam ska sy­nas. Teck­ning­ar­na är fi­na men de tas ned när re­klam­tav­lor­na byts, vil­ket sker var­je vec­ka, sä­ger Claes Kei­su, press­an­sva­rig på SL.

Re­kla­men är en vik­tig in­täkt för SL, en­ligt Claes Kei­su.

– I år räk­nar vi med att få in drygt 400 mil­jo­ner kro­nor i re­klamin­täk­ter, peng­ar som går till­ba­ka till stock­hol­mar­na ef­tersom det in­ne­bär att mind­re peng­ar be­hö­ver tas från bil­jet­ter och i lands­tings­skatt för att kö­ra, un­der­hål­la och byg­ga ut tra­fi­ken.

FO­TO: DA­NI­EL SOL­BERG

Da­ni­el Sohl­berg BAK­SI­DAN. Da­ni­el Sohl­bergs an­vän­der avigsidan av SL-s re­klam­skyl­tar som må­lar­duk. Men SL är in­te för­tjus­ta i ini­ti­a­ti­vet och ploc­kar ner den var­je vec­ka, sam­ti­digt som re­kla­men byts ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.