Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Därför skrotades byggplaner­na i Svedmyra

180 nya bostäder blir inte av

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se

Svedmyrapl­an skulle moderniser­as med 180 nya bostäder och nya centrumlok­aler.

Men i all tysthet har projektet lagts ner – trots att planerna var långt framskridn­a. 80 hyresrätte­r. 100 studentbos­täder. 1000 kvadratmet­er butiksloka­ler.

Så löd planerna för utbyggnade­n av Svedmyrapl­an, som Mitt i skrev om i fjol.

Stadsbyggn­adskontore­t beskrev det som att ”en ny årsring” skulle läggas till den gamla 60-talsbebygg­elsen. Planarbete­t var långt framskride­t, med planerad byggstart i början av 2024.

Pengar och logistik

Men så blir det inte. Det blir inget bygge alls. I all tysthet har projektet lagts ner, på begäran av byggherren – det kommunala bostadsbol­aget Stockholms­hem – som inte längre såg ekonomi i projektet.

”Det avskrevs av flera orsaker. Den ekonomiska kalkylen är en del men det var också logistiskt mycket svårt att genomföra. Det är en liten yta som nyttjas till flera olika saker och vi såg inte att det skulle gå att få till framkomlig­het och säkerhet på ett tillräckli­gt bra sätt”, skriver Åsa Stenmark, kommunikat­ionschef på Stockholms­hem, i ett mejl.

Inget märkligt i sig

Mitt i frågar stadens exploateri­ngskontor hur vanligt det är att byggprojek­t läggs ner så långt fram i processen.

”Personlige­n har jag ingen erfarenhet av liknande fall, men det finns projekt inom staden som gått samma öde till mötes”, svarar projektled­aren Abdifatah Sahal.

Enligt Stockholms­hem är det inget märkligt i sig med att ett byggprojek­t skrotas.

”Planproces­sen är till för att pröva vad som är lämpligt och möjligt. Denna gång visade det sig för utmanande att genomföra projektet”, skriver Åsa Stenmark.

kalkylen

Den ekono”miska är en del men det var också logistiskt mycket svårt att genomföra.

Lättnad hos grannar

Mitt i skrev i fjol om kraftig kritik mot byggplaner­na, inte minst från personer med funktionsh­inder som bor i anpassade lägenheter i de befintliga husen på Svedmyrapl­an. Flera befarade mindre dagsljus i lägenheter­na och försämrad utemiljö.

En av dem var Margareta Hoffer. Hon är lättad nu.

– Jättebra. Det hade inte gått att bo kvar här om de skulle ha byggt på torget. De skulle tagit bort både utsikten och uteplatsen, säger hon på telefon.

 ?? FOTO: ÅWL ?? I förgrunden syns ett av totalt fem nya hus som ingick i planerna för Svedmyrapl­an.
FOTO: ÅWL I förgrunden syns ett av totalt fem nya hus som ingick i planerna för Svedmyrapl­an.
 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Svedmyrapl­an som det ser ut i dag. Arkivbild.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN Svedmyrapl­an som det ser ut i dag. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden