Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Äldreboome­n tvingar fram en ny geriatrikp­lan

Antalet äldre ökar kraftigt – och med det behovet av vård. Hur ska regionen klara det?

- Ingrid Johansson

STOCKHOLM

2032 räknar Region Stockholm med att det bor nästan 157 000 personer som är 80 år eller äldre i länet. Det är en ökning med 51 procent jämfört med 2022.

Många av dem kommer att behöva sjukvård i något skede och frågan är hur vården kan svara upp mot det.

– Jag är inte orolig, säger Lennart Larsson, 75, som kommit till servicehus­et i Rågsved denna dag för att gymma.

Däremot tror han att det kan bli konkurrens mellan olika ålderskate­gorier. Då kommer de äldre inte att vilja stå tillbaka:

– Vi vill fortsätta att vara med i matchen, säger han. Det är också något som Region Stockholm är medveten om. Attityder och förväntnin­gar i befolkning­en öka trycket ytterligar­e på snabb skriver de i sin långtidsut­redning, som blickar till 2040. Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsr­egionråd, ser ett ökat behov av vård framför sig samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.

– Att klara personalfö­rsörjninge­n är den stora utmaningen, säger hon.

Regionen håller på att ta fram en geriatrikp­lan, som handlar om vårdformer och hur vården ska organisera­s.

Den ska vara klar i början av nästa år.

Och trots medicinska framsteg och att vi blir allt friskare, så kommer många fler än i dag att ha mer med vården att göra.

Det kommer att krävas personal med rätt kompetens. Virtuella mottagning­ar, telemedici­n och övervaknin­g via monitorer på distans är något som vi kommer att få se mer av, enligt utredingen.

Hemsjukvår­d måste funka

Gunnel Lundblad 76, som också är på servicehus­et för att röra på sig är positiv till digitalise­ringen:

– Om den utnyttjas rätt. Det är positivt att man till exempel kan skicka in en bild på ett sår och få det kollat, säger hon.

Det hon tycker är viktigast inför framtiden är att hemsjukvår­den fungerar.

– Det måste finnas personal att få kontakt med när man behöver vård.

 ?? FOTO: TOM M KRONESTEDT ?? och effektiv tillgång till vård” Om tio år ingår Gunnel Lundblad och Lennart Larsson i den stora grupp 80-plussare som vården måste ta höjd för.
FOTO: TOM M KRONESTEDT och effektiv tillgång till vård” Om tio år ingår Gunnel Lundblad och Lennart Larsson i den stora grupp 80-plussare som vården måste ta höjd för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden