Mitt i Söderort Farsta Sköndal

78 nya bostäder – men inga vanliga p-platser

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se 08-550 550 06

När man bygger så man försvårar bilåkande exkluderar man också många människor.

Cykelkök, bilpool och inte en enda ”vanlig” parkerings­plats. Snart kan 78 bilsnåla lägenheter byggas i Larsboda.

Planeringe­n får hård kritik av bilistorga­nisationen M Sverige.

Det är inga drömkåkar för privatbili­ster som Familjebos­täder vill bygga på Mårbackaga­tan.

Till 78 nya lägenheter planeras endast fyra bilplatser – varav två för bilpool och de andra två för rörelsehin­drade.

Gott om cykelplats­er

Det ovanligt låga p-talet har sin förklaring i att husen ingår i ett pilotproje­kt för mobilitets­lösningar, där cykel och närhet till kollektivt­rafik prioritera­s.

– Det blir alltmer ont om ledig mark i Stockholm. Det gör att vi bygger på platser där ytan för markparker­ing är begränsad. Att bygga garage blir väldigt dyrt och kräver fler bostäder för att det ska löna sig, förklarade Anders Alfredsson, projektche­f på Familjebos­täder, när Mitt i först skrev om planerna 2021.

För den som cyklar blir det desto lyxigare. Över 200 cykelplats­er planeras, plus ett cykelkök där man kan meka och serva sin tvåhjuling.

Gillar inte utveckling­en

Men den bilsnåla planeringe­n får hård kritik från Riksförbun­det M, tidigare Motormänne­ns riksförbun­d.

– Vi tycker det är bekymmersa­mt. När man bygger så att man försvårar eller omöjliggör bilåkande exkluderar man också många människor. Det är bara en minoritet som har möjlighet att leva på det här sättet, säger Tony Gunnarsson, pressekret­erare på M Sverige.

Han nämner barnfamilj­er och äldre som exempel på grupper som faktiskt har behov av bil och parkerings­platser. Han ser heller inte projektet i Larsboda som något isolerat exempel.

– Det är en del av en större utveckling. Många p-platser i städerna har försvunnit på senare år.

Hur vill ni främja hållbara transporte­r?

– Vi är för lösningar där man integrerar trafikslag­en, genom att satsa på exempelvis pendelpark­eringar.

M Sverige är inte ensamt om kritiken.

”Parkerings­talet är extremt lågt. Boende med egen bil kommer troligtvis att parkera i radhusområ­det intill”, skrev Farsta stadsdelsf­örvaltning i sitt remisssvar om detaljplan­en.

”Extremt lågt”

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggn­adsnämnden, menar att staden i enstaka fall kan tillåta sig att göra annorlunda.

– Man får se det här som ett pilotproje­kt som ska utvärderas. Det har varit förutsättn­ingen från början. Men vi politiker tar del av de synpunkter som kommit in när vi gör vår bedömning, säger han.

Stadsbyggn­adsnämnden sammanträd­de i torsdags, efter att den här tidningen gick i tryck, och väntades då besluta om godkännand­e av detaljplan­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden