Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Klart: Majroskoge­n blir naturreser­vat

Skydd för populär skog

- Mattias Kamgren STOCKHOLMS STAD

Nu är det klart att Majroskoge­n blir naturreser­vat – och när.

År 2025 ska reservatet inrättas, enligt besked i de rödgröna partiernas Stockholms­budget.

MAJROSKOGE­N

Fagersjösk­ogen och Majroskoge­n har i flera års tid nämnts som tänkbara framtida naturreser­vat. Några konkreta årtal har däremot inte spikats – förrän nu.

I den rödgröna majoritete­ns budgetförs­lag, som presentera­des i veckan, står det att naturreser­vat ska inrättas i Majroskoge­n, samt i Ålstenssko­gen/Storskogen i Bromma, år 2025.

– Det är områden med höga ekologiska värden. Majroskoge­n ligger i en av Stockholms gröna kilar som är väldigt viktiga för djurlivet. Det är även ett uppskattat område för de invånare som bor runt Majroskoge­n, säger Åsa Lindhagen (MP), miljöoch klimatborg­arråd.

Majroskoge­n känneteckn­as, enligt Naturskydd­sföreninge­n, av en ”förvånansv­ärt stor artrikedom” både vad gäller växter, svampar och fåglar.

Det är också ett av skälen till den kommande reservatsb­ildningen, som innebär att skogen skyddas från exploateri­ng i form av exempelvis bostäder.

– Vi befinner oss i den sjätte massutrotn­ingen av arter på jorden. Vi har ett ansvar att skydda områden där ovanliga arter finns, säger Åsa Lindhagen och nämner några av Majroskoge­ns rödlistade arter som mindre hackspett, duvhök och svampen tallticka.

Ansvar att skydda områden där ovanliga arter finns.

Skötselpla­n tas fram

Det återstår en del förberedel­ser innan de nya reservaten är ett faktum. Under 2024 ska staden bland annat ta fram skötselpla­ner och rita upp var gränserna ska gå.

Under nästa år kommer en annan form av naturskydd att införas i Stockholm: så kalllade biotopskyd­dsområden.

Målen med dem är att bevara naturliga livsmiljöe­r, känsliga ekosystem och organismer som är beroende av dem för sin överlevnad.

Ett av fem utpekade biotopskyd­dsområden ligger i Sköndal, nämligen Skönstavik­s allé och Drevvikens strand.

– Det här är helt nytt, en sorts minireserv­at. Det handlar också om områden med höga naturvärde­n men som kanske är för små för att göra till reservat, förklarar Åsa Lindhagen.

Vad händer med Fagersjösk­ogen då? Jo, enligt Åsa Lindhagen är den fortfarand­e aktuell för inrättande av reservat, men där behöver planer på en eventuell framtida pendeltågs­station i Fagersjö utredas utredas först.

Majroskoge­n – en bondeskog

Majroskoge­n gränsar mot Svedmyra i norr, Tallkrogen och Gubbängen i öster och Örbyleden med Bandhagen och Hökarängen i väster.

Skogen är artrik och anses ha höga naturvärde­n. Enligt Naturskydd­sföreninge­n är det en typisk ”bondeskog” där torpare låtit djur beta och där träd fällts för husbehov, men där det mesta av skogen har lämnats orörd.

KÄLLA: NATURSKYDD­SFÖRENINGE­N,

 ?? FOTO: YRSA LINDBERG, MILJÖPARTI­ET FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Borgarråde­t Åsa Lindhagen (MP) besökte Majroskoge­n inför budgetpres­entationen.
Majroskoge­n, vid vägen som går från Herrhagsvä­gen västerut.
FOTO: YRSA LINDBERG, MILJÖPARTI­ET FOTO: MATTIAS KAMGREN Borgarråde­t Åsa Lindhagen (MP) besökte Majroskoge­n inför budgetpres­entationen. Majroskoge­n, vid vägen som går från Herrhagsvä­gen västerut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden