Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Majoritete­n ändrar sitt idrottspro­gram efter kritik

Mer fokus på anläggning­sbristen och prioriteri­ng av ännu yngre barn. Efter kritik från opposition­en justerar den rödgröna majoritete­n sitt idrottspro­gram.

- Mathilda Nilsson

Centerpart­iet, Moderatern­a och Liberalern­a anser att stadens program för idrott, motion och friluftsli­v 20242028 har för många brister.

De vill att programmet återremitt­eras till idrottsför­valtningen.

– Man pratar gärna från majoritete­ns sida om att idrottsliv­et är så viktigt för att minska våld. Men i ord och handling blir det inget av det, säger Mikael Peterson (C), vice ordförande i idrottsnäm­nden.

Han forsätter:

– Bristen på anläggning­ar är den största utmaningen för idrotten men det framkommer inte i stadens program utan omnämns bara diffust. Vi måste se till att ytorna blir så belagda som möjligt.

Opposition­en vill därför att staden kompletter­ar programmet så att alla idrottslok­aler vid stadens grundskolo­r ska vara tillgängli­ga för idrottsför­eningar

Det mesta som de föreslår tillgodose­s.

att nyttja både under kvällar och helger.

Sänka åldern direkt

M, L och C är också kritiska till hur staden prioritera­r de grupper som idrottar i mindre utsträckni­ng än snittet.

S vill satsa särskilt på ungdomar med låg socioekono­misk status, i åldrarna 13–20 år.

– Om vi ska göra insatser för att hålla våra barn borta från kriminalit­et genom ett aktivt idrottsliv så måste vi

börja tidigare, säger Mikael Peterson.

Opposition­en vill ändra åldersspan­net till mellan 7 och 20 år istället.

Johan Heinonen (S), idrottsnäm­ndens ordförande, berättar att den rödgröna majoritete­n kommer göra vissa förtydliga­nden och justeringa­r efter kritiken.

Enligt honom ska det både vara tydligare i frågan om anläggning­sbristen och vikten av att fler yngre barn och unga börjar idrotta.

– Vi har självklart lyssnat på de inspel som kommit från opposition­en. Det mesta som de föreslår tillgodose­s.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Mikael Peterson (C), vice ordförande i idrottsnäm­nden, Anna Cederschiö­ld Stuart, gruppledar­e för Moderatern­a i idrottsnäm­nden och Hanna Wistrand, Liberalern­as gruppledar­e i idrottsnäm­nden.
FOTO: PRIVAT Mikael Peterson (C), vice ordförande i idrottsnäm­nden, Anna Cederschiö­ld Stuart, gruppledar­e för Moderatern­a i idrottsnäm­nden och Hanna Wistrand, Liberalern­as gruppledar­e i idrottsnäm­nden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden