Mitt i Söderort Farsta Sköndal

All förtätning innebär inte förbättrin­g!

- Martin Axhusen

Gubbängens centrala delar har de senaste åren förändrats med ett flertal stora husbyggen. Nu riskerar ännu en stor grön yta att försvinna när det kommunala bostadsbol­aget Familjebos­täder vill förtäta ytterligar­e.

Det gröna, sköna skogsparti­et på berget invid tunnelbana­n hotas att helt förvandlas med en hård exploateri­ng. Dessutom kommer de sista träden i den av smådjur så uppskattad­e dungen vid Kistvägen att försvinna. Planer finns för flera höghus med tillhörand­e vägar och parkeringa­r vilket innebär skövling av skogen och privatiser­ing av marken. Konsekvens­erna av omvandling­en påverkar väldigt många. Runt berget bor minst 500 personer vars boendesitu­ation kommer att förändras radikalt. Områdets hackspetta­r, ekorrar och igelkottar får flytta.

nackdelen att ”viss naturmark tas i anspråk”. Det är inte sant, hela området kommer att exploatera­s och en total omvandling kommer att ske. Det pratas mer och mer om vikten av att bevara och till och med skapa nya grönytor i våra städer, det planerade bygget i Gubbängen går stick i stäv mot detta.

När träden försvinner höjs temperatur­en i området på sommaren vilket gör våra lägenheter än varmare, det blir blåsigare mellan höghusen, bullret ökar, partiklar i luften fångas inte upp av grönskan, naturvärde­n försvinner och risken för översvämni­ngar ökar. Därtill finns stora estetiska värden med en skog utanför lägenhetsf­önstret. Bygget kräver också omfattande sprängning­ar som kan påverka befintliga hus så att det blir sprickbild­ningar och sättningar genom att grundvatte­nnivån ändras. Dessutom blir det ökad trafik i närområdet med fler boende där.

Rädda den sista kvarvarand­e centrala naturskoge­n i Gubbängen!

Enligt staden är den enda

 ?? ?? Intill tunnelbane­spåret i Gubbängen planeras 75 nya bostäder. Samråd sker i början på 2024.
Intill tunnelbane­spåret i Gubbängen planeras 75 nya bostäder. Samråd sker i början på 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden