OVÄN­TA­DE HÄL­SOTREN­DEN: SKOGS­PRO­ME­NAD I BA­GIS

SöderortDirekt Hammarby Skarpnäck - - Front Page - 073-6006903 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

”The­re’s no wi­fi in the fo­rest, but I pro­mi­se you’ll find a bet­ter con­nec­tion”. Med de led­or­den har en ja­pansk te­ra­pi­me­tod ta­git väst­värl­dens stor­stä­der med storm. Nu är det Ba­gis­bor­nas tur – att ta ett dopp i sko­gen.

New York Ti­mes och Washing­ton Post har be­skri­vit ” skogs­bad” som den nya sto­ra häl­sotren­den. Nu drö­jer in­te länge in­nan hajpen ock­så är på al­las läp­par i Stock­holm. Det tror i al­la fall Pet­ra El­lo­ra Palm, Sve­ri­ges en­da cer­ti­fi­e­ra­de skogs­te­ra­peut.

– Det är den nya gi­ven för stor­stads­män­ni­skan, och nå­got som växt la­vinar­tat i fram­förallt USA, Austra­li­en och Eng­land. Män­ni­skor som bor i ur­ba­na mil­jö­er spen­de­rar myc­ket tid in­om­hus, och le­ver dess­utom med en kon­stant stress ef­tersom de he­la ti­den är upp­kopp­la­de. Vi be­hö­ver log­ga ur från mo­bi­ler­na men log­ga in i na­tu­ren, män­ni­skans na­tur­li­ga mil­jö, sä­ger Pet­ra El­lo­ra Palm.

Ska öpp­na sin­ne­na

Ett skogs­bad går helt so­ni­ka till så att man går ut i sko­gen och öpp­nar si­na sin­nen för att ta in na­tu­ren. Fö­re­te­el­sen väx­te fram i Ja­pan på 80-ta­let, för att rå­da bot på be­folk­ning­ens stres­symp­tom.

Det lå­ter li­te som en van­lig skogs­pro­me­nad?

– Skill­na­den när man blir hand­ledd är att man in­te kan gö­ra som van­ligt. Man tvingas sak­ta ned tem­pot, stan­na kvar i det som är istäl­let för att has­ta för­bi. Det bru­kar ock­så va­ra lek­ful­la och kre­a­ti­va mo­ment som hjäl­per del­ta­ga­ren att bli när­va­ran­de. Men visst kan man pro­va själv ock­så.

Hand­led­da vand­ring­ar

För den som är ny­fi­ken att tes­ta på finns det möj­lig­het un­der Ba­gis­ka vec­kan 21–27 au­gusti, då Pet­ra El­lo­ra Palm le­der hand­led­da vand­ring­ar. Här finns ock­så fle­ra pro­gram­punk­ter som på oli­ka sätt be­hand­lar håll­bar ut­veck­ling in­om mil­jö, häl­sa och eko­no­mi. Det är Fol­kets Hus i Bagarmosse­n som för förs­ta gång­en nå­gon­sin ar­ran­ge­rar den fullspäc­ka­de vec­kan, i tätt sam­ar­be­te med Bagarmosse­n Re­si­li­ence Cent­re.

– Det finns många ak­tö­rer längs lin­je 17 som på oli­ka sätt hål­ler på med håll­bar ut­veck­ling. Vi vill stär­ka dem ge­nom att ska­pa en mö­tes­plats, men hop­pas ock­så väc­ka en tan­ke­stäl­la­re hos and­ra. Om vi ska få en håll­bar värld mås­te vi bör­ja lo­kalt, sä­ger An­na Li­nell, verk­sam­hets­le­da­re på Fol­kets Hus Bagarmosse­n. Sop­hie Stig­fur

SKOGSMAGI. Nya häl­sotren­den för den ur­ba­na män­ni­skan är att ba­da i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.