Or­gasm: Tjej­pa­ne­len ta­lar ut

Solo - - SIDAN 1 - Av Ce­Ci­lia Sa­la­mon

sam­tal­säm­net är The big o och ett gäng fri­språ­ki­ga tje­jer har sam­lats för att snac­ka

om nå­got som det snac­kas för li­te om.

Minns ni er förs­ta or­gasm? elina: Ja, jag för­stod in­te vad det var som hän­de… Jag var oskuld när jag träf­fa­de min pojk­vän. Men när vi ha­de sex så kän­de jag ba­ra att det blev skö­na­re och skö­na­re. han­na: Jag fick min förs­ta i duschen och det var den bäs­ta or­gas­men jag nå­gon­sin fått. Det var ba­ra ”Fuc­king hal­le­jua”! hei­di: Min var ock­så i duschen förs­ta gång­en. Jag tror jag var 14 år. han­na: När man för­stod att man kun­de vri­da av duschm­mun­styc­ket och an­vän­da dusch­slang­en – vil­ken upp­täckt! hur vik­tigt är det egent­li­gen att kom­ma? han­na: Jag har jät­tesvårt att kom­ma så det är ba­ra en bonus om jag får or­gasm. elin: Det är ing­et man kan för­vän­ta sig. Det är väl jät­te­van­ligt att tje­jen in­te kom­mer? hei­di: Jag tyc­ker det är jät­te­vik­tigt. sex­et är in­te slut för­rän jag har kom­mit! Vad gör ni om det in­te går? hän­der det att ni fej­kar? han­na: Jag kom­mer ba­ra om jag an­vän­der sex­lek­sa­ker. vis­sa kil­lar kan bli för­o­läm­pa­de av det och sä­ga typ ”Al­la and­ra tje­jer bru­kar ju kom­ma!”. Men min pojk­vän har lärt sig hur jag fun­ge­rar, så det är lungt. Jag fej­kar ald­rig av pin­cipskäl, men ibland sä­ger jag ba­ra att ”Nu räc­ker det!”, ha­ha. elina: or­gas­men är skitvik­tig för mig, men det är för min skull och in­te för min kil­les. Jag skul­le ald­rig fej­ka. Jessica: Jag är glad om min kil­le kom­mer. Ibland kom­mer ba­ra jag och ibland kom­mer ba­ra han. Det är ing­en big de­al. hei­di: Ti­di­ga­re tyck­te jag in­te att det var så vik­tigt med or­gasm, men ef­ter att jag har haft sex med tje­jer så har jag in­sett att bå­das njut­ning är li­ka vik­tig. Då har det va­rit en själv­klar­het att bå­da ska kom­ma. Te­le­pa­ti fun­ge­rar in­te, så man får helt en­kelt be­rät­ta hur man vill ha det. han­na: vis­sa kil­lar tror in­te att man nju­ter av sex­et trots att man in­te får or­gasm, men det kan va­ra jät­teskönt även om jag in­te kom­mer. hur är det när ni ona­ne­rar? han­na: Jag mås­te an­vän­da en vi­bra­tor för att kom­ma. elin: Det kan va­ra lät­ta­re att kom­ma på egen hand än med en part­ner för då är pres­sen in­te li­ka stor. hei­di: Jag kom­mer alltid när jag ona­ne­rar. hur skul­le det kän­nas om kil­len in­te kun­de kom­ma? elin: Det skul­le nog va­ra li­te pin­samt för ho­nom. Jessica: Kil­lar tyc­ker nog att det är job­bi­ga­re än vad vi tyc­ker. (Al­la tje­jer hål­ler med). Är det nå­gon skill­nad mel­lan ett one night­stand och en fast part­ner när det hand­lar om or­gasm­fak­tor? hei­di: Det är tryg­ga­re med en part­ner, men å and­ra si­dan kanske man vå­gar mer med ett one night-stand. Kanske kan man släp­pa loss si­na fan­ta­si­er mer då. elina: Jag vet in­te ef­tersom jag var oskuld när jag träf­fa­de min sam­bo, men vi har va­rit väl­digt ex­pe­ri­men­ti­el­la i säng­en så jag kän­ner in­te att jag har någ­ra häm­ning­ar. han­na: Jag har ald­rig kom­mit med ett one night-stand. Jag vill in­te an­vän­da sex­lek­sa­ker med nå­gon som jag in­te kän­ner mig trygg med. Finns det en skill­nad mel­lan mäns och kvin­nors or­gas­mer? elin: Kil­lars or­gas­mer är kor­ta­re och in­ten­si­va­re, tror jag. han­na: Jag tror det är skö­na­re för oss tje­jer. Jessica: Nej, jag tror det är skö­na­re för kil­lar­na! elina: skill­na­den är att jag kan kom­ma tre gång­er på ra­ken, men min kil­le kan ba­ra kom­ma en gång. hur går det lät­tast för er? (Al­la tje­jer­na ut­om Jessica enas om att det in­te räc­ker med en­dast pe­netra­tions­sex för att de ska kom­ma). han­na: Jag blun­dar och för­sö­ker gå in i mig själv och verk­li­gen va­ra i nu­et. lik­som ”Nu har jag sex, vad skönt det är”. Jessica: Jag blun­dar ock­så och tän­ker på min kil­le. Det skul­le kän­nas fel att tän­ka på nå­gon an­nan än den jag lig­ger med. hei­di: Men det vet de ju in­te om, ha­ha. han­na: Man kan ju ha en fan­ta­si om en si­tu­a­tion, typ att det kom­mer en sex­ig rör­mo­ka­re som sät­ter på en på disk­bän­ken… Pra­tas det till­räck­ligt myc­ket om den kvinn­li­ga or­gas­men? elina: Nej, det snac­kas för li­te! Jag har ba­ra en kom­pis som jag kan pra­ta om sex med. hei­di: Jag tyc­ker att det har bli­vit myc­ket mer de se­nas­te åren i me­dia om or­gasm­tek­ni­ker och även om tjej­sex, och det är väl­digt bra. elin: Det är jät­te­bra att det skrivs om sånt här i me­dia. Jag pra­tar knappt om sex el­ler ona­ni med mi­na vän­ner. hei­di: som den här ar­ti­keln – ju fler som pra­tar om det, desto mind­re ta­bu blir det. han­na: Jag kan tyc­ka att det är stres­san­de att lä­sa oli­ka or­gasm­tips ef­tersom ju al­la in­te kan få or­gasm. Det är vik­tigt att tän­ka på att al­la fun­kar oli­ka. har nå­gon av er fått nå­gon ex­tra min­nesvärd or­gasm, som en fon­tän­or­gasm? han­na: Jag trod­de att jag ha­de kis­sat på mig när jag fick en fon­rän­or­gasm. hei­di: Ja, det är näs­tan li­te obe­hag­ligt just för att man tror att man kis­sar på sig. Man mås­te va­ra väd­ligt av­slapp­nad för att det ska hän­da. elina: När min kil­le gör ”kom-teck­net” med två fing­ar i mig så får jag det lät­tast.

Jag fej­kar ald­rig av pin­cipskäl, men ibland sä­ger jag ba­ra att ”Nu räc­ker det!”,

ha­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.