Har du pre­cis träf­fat nå­gon?

Solo - - SIDAN 1 - Av Ce­Ci­lia Sa­la­mon

Chan­sen är stor att du

kän­ner igen dig.

1. Nej­men hej, värl­dens mest un­der­ba­ra va­rel­se, var har du va­rit i he­la mitt liv? All­var­ligt, var har du va­rit? Du är per­fek­tion och jag vill ald­rig gö­ra nå­got an­nat än att kys­sa di­na per­fek­ta läp­par.

2. Men vän­ta nu, oM du är så per­fekt, hur koM­Mer det sig att du är sing­el? och var­för vill du va­ra Med Mig? det Mås­te fin­nas en ha­ke nå­gon­stans... du är för bra för att va­ra sann. 3. okej, du gör obe­hag­li­ga ljud när du so­ver och du är oi­ro­niskt be­satt av har­ry pot­ter. du kanske in­te är så per­fekt än­då... Men strunt­saMMa. du är än­då den sex­i­gas­te, he­tas­te och här­li­gas­te per­son jag träf­fat.

4. Jag får lust att sä­ga att jag äls­kar dig trots att jag knappt kän­ner dig. Det kom­mer IN­TE hän­da. Oroa dig in­te.

5. Jag äls­kar dig. Fan.

6. Okej, jag kanske äls­kar dig, men nu kän­ner jag mig fruk­tans­värt sår­bar och olyck­lig. Jag kom­mer ga­ran­te­rat att bli dum­pad.

7. du har in­te sva­rat på Mitt se­nas­te sMs. nu är jag duM­pad på rik­tigt. vad är det för Me­ning Med någon­ting när jag koM­Mer att dö ensaM Med 15 kat­ter? ing­en vill ha Mig. jag är så de­pri­Me­rad.

8. oooups, ha­de glöMt att du skul­le spe­la fot­boll och in­te kun­de sva­ra. du äls­kar Mig. du vill ha Mig. du är ga­len i Mig. det viss­te jag väl.

9. visst, jag har kanske fun­de­rat på hur vå­ra barn kom­mer att se ut (ditt bru­na hår och mi­na ögon) och hur vårt bröl­lop ska va­ra (gär­na på en ro­man­tisk pa­ra­di­sö) – men tro in­te att du kan ta mig för gi­vet. Jag för­sö­ker fort­fa­ran­de spe­la li­te svår.

10. okej, jag sko­jar li­te och frå­gar oM du vill gifta dig Med Mig, Men egent­li­gen är jag väl­digt all­var­lig för jag vill ve­ta oM du vill le­va ditt liv Med Mig el­ler oM jag ska bör­ja se Mig oM ef­ter nå­gon an­nan. oM du tänk­te duM­pa Mig så vill jag ve­ta det, okej? för jag vill hin­na duM­pa dig först i så fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.