På omslaget:

Solo - - SIDAN 1 - Han­na SvenS­Son

Mi­ran­da Kerr

Kly­schor­na hag­lar tätt, än­då är det omöj­ligt att in­te smit­tas av må­na­dens

om­slagstjej Mi­ran­das bubb­lan­de ener­gi. Så, lu­ta dig till­ba­ka och ta del

av någ­ra Kerrs­ka livsvis­do­mar.

Det är li­te dub­belt. Egent­li­gen bor­de man va­ra all­de­les för smart och li­te för cy­nisk för att upp­skat­ta Mi­ran­das många kly­schor och själv­klar­he­ter (”Det är vik­tigt att tän­ka på allt po­si­tivt man har i li­vet, var­je dag”). Hon le­ve­re­rar dem helt ut­an iro­ni och du skul­le in­te bli för­vå­nad om det kom ett ”Car­pe di­em!” studsan­de mitt i allt. Men gre­jen är att Mi­ran­da är full av så myc­ket sprud­lan­de ener­gi och själv­sä­ker­het att det känns äk­ta. lägg till att hon har mer livs­er­fa­ren­het än de fles­ta – och det känns helt rätt att hon eta­ble­rat sig som en sorts fe­el good-mo­gul.

Mi­ran­da fyl­ler 32 i år. Hon är mam­ma till flynn, fy­ra år gam­mal och har gått ige­nom en skils­mäs­sa från ex-ma­ken or­lan­do bloom. Un­der de se­nas­te 17 åren har hon haft he­la jor­den som ar­bets­plats, med nya re­sor var­je vec­ka. Nu­me­ra är tem­pot li­te lug­na­re. Hon kan väl­ja si­na mo­dellupp­drag no­ga, och victo­ria’s sec­ret är ett av­slu­tat ka­pi­tel ef­ter sex år. Det har dock in­te på­ver­kat hen­nes in­täk­ter, tvärtom. För­ra året lista­des Mi­ran­da som nummer två, ef­ter Gisele bündchen, på For­bes lis­ta över värl­dens mest väl­be­tal­da mo­del­ler, med en års­in­komst på 7,2 mil­jo­ner dol­lar. Mi­ran­da Kerr är ett starkt va­ru­mär­ke, med två ut­giv­na själv­hjälps­böc­ker (”tre­a­su­re yourself” och ”Em­po­wer yourself”), ett fram­gångs­rikt hud­vårds­mär­ke (Ko­ra or­ga­nics) med om­kring tret­tio an­ställ­da och, själv­klart, ett stort en­ga­ge­mang i so­ci­a­la me­di­er. Dess­utom är hon en så kal­lad earth hou­ram­bas­sa­dör. Dog du pre­cis av en präk­tig­hets­chock? Sor­ry. om in­te, läs vi­da­re för ett helt gäng skö­na Mi­ran­da-tips!

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.