Pa­rens eg­na re­la­tions­tips

Solo - - SIDAN 1 - Katarina Muhr

Vi frå­ga­de nio par om reg­ler­na de le­ver ef­ter, de där små gre­jer­na som får dem att hål­la ihop. Var­så­god, här är kär­leks

ko­der­na till ett lyc­kat för­hål­lan­de.

”Vi äls­kar att gå ut ba­ra Vi, en trå­kig Var­dags­kVäll, oCh äta mid­dag oCh driCka ett glas bub­bel.” karin, 34

”Vi hål­ler ba­ra ’ro­li­ga’ hem­lig­he­ter för Varand­ra, som Vi se­dan aV­slö­jar som små öVer­rask­ning­ar. an­nars pra­tar Vi om allt.” Ce­Ci­lia, 23 ”Vi går alltid oCh läg­ger oss sam­ti­digt. Vi som­nar alltid ’hud mot hud’ som Vi tön­tigt sä­ger. det be­ty­der in­te...

AV ”Vi går re­gel­bun­det ut på dejt äVen fast Vi Va­rit till­sam­mans i fle­ra år. han kan sä­ga till mig att Va­ra nå­gon­stans oCh skiC­kar sms med Vart jag ska ta Vägen. små upp­drag som le­der mig till öVer­rask­ning­en. se­dan smugg­lar han of­ta ner små pre­sen­ter...

”Vi har in­sett att man in­te alltid kan Va­ra Varand­ras prio ett. Vi Vet alltid Var Vi har Varand­ra, men är en kom­pis led­sen oCh dum­pad el­ler det kri­sar på job­bet – då får för­hål­lan­det gå i and­ra hand.” Cas­sand­ra, 23

”Vi har be­stämt att det är okej om in­te allt de­las li­ka. Vi krä­Ver till ex­em­pel in­te att man damm­su­ger el­ler la­gar mat Varan­nan gång. allt mås­te in­te Va­ra så jäm­ställt oCh no­ga.” Vik­to­ria, 28

”Vi har Väl­digt kul ihop, sär­skilt när Vi tän­ker till­ba­ka på al­la re­se­min­nen. så­dant sVet­sar ihop oss, att kun­na sä­ga ’kom­mer du ihåg den där kons­ti­ga kil­len Vi såg i barCelona?’.” ma­ja, 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.