”Det finns en app…”

Solo - - SIDAN 1 - AV Katarina Muhr

Kan tek­nik hjäl­pa dig att bli fris­ka­re och star­ka­re? App-so­lut! Här är 12 trä­nings- och hälsoappar som fun­kar bå­de i Ip­ho­ne och Andro­id.

#1 För dig som vill bli pigg NamN: sleep cyc­le alarm clock pris: 9 kro­Nor Visst vo­re det grymt att vak­na ut­vi­lad? ”Sleep cyc­le” re­gi­stre­rar di­na rö­rel­ser och ana­ly­se­rar vil­ken sömn­fas du be­fin­ner dig i. Alar­met går igång nå­gon gång un­der de tret­tio mi­nu­ter du so­ver som lät­tast.

#2 För dig som vill Få kost­koll NamN: li­Fe­sum kar­lo­riräkNa­re pris: gra­tis Ap­pen ”Li­fe­sum” hjäl­per dig att hål­la koll på di­na mat- och trä­nings­va­nor. Du re­gi­stre­rar vad du stop­par i dig, sät­ter upp mål och fyl­ler i in­fo om di­na trä­nings­pass.

3# För dig som gil­lar ak­ti­vi­tet – var du äN är NamN: spiN­lis­ter pris: gra­tis Den här ap­pen är per­fekt när du är ute och re­ser el­ler vill tes­ta nå­got nytt. Den hjäl­per dig att lo­ka­li­se­ra cyklar, ski­dor el­ler snow­boards att hy­ra av pri­vat­per­so­ner. Fyll i när du be­hö­ver lå­na gre­jer­na och häm­ta upp dem hos ut­hy­ra­ren. Själv­klart kan du hy­ra ut di­na eg­na gre­jer och tjä­na en slant.

4# För dig som av­skyr trä­NiNg NamN: Ha­tar trä­NiNg pris: gra­tis Friskis och svet­tis app ”Ha­tar trä­ning” är ett trä­nings­pro­gram för dig som av­skyr att trä­na. Den här ap­pen hym­lar in­te med att det är job­bigt att kom­ma igång och vill hjäl­pa dig som hell­re strun­tar i det där gym­pas­set.

5# För dig som ald­rig HiN­Ner trä­Na NamN: 7 mi­Nu­te work­out pris: gra­tis Sju mi­nu­ter har al­la tid med! Den här ap­pen er­bju­der in­ten­si­va öv­ning­ar för kor­ta trä­nings­pass som kan gö­ras när som helst. Ska­pa­ren, fit­nessgu­run Chris Jor­dan, vi­sar 36 öv­ning­ar och 12 pro­gram som bju­der på över 1000 trä­nings­va­ri­a­tio­ner.

6# För dig som mås­te tviNg­as till gym­met NamN: pact pris: gra­tis I ”Pact” finns tre sor­ters pakter: en gympakt, en pakt för att äta mer grön­sa­ker och en pakt där du lo­var att fö­ra mat­dag­bok. Du ska­par ett sche­ma för vec­kan och mo­bi­len chec­kar, ge­nom gps-funk­tio­nen och di­na upp­lad­da­de fo­ton, om du va­rit på gym­met el­ler ätit till­räck­ligt med grön­sa­ker. Du upp­ger di­na kon­to­korts­upp­gif­ter och tving­as bö­ta en sum­ma var­je gång du mis­sar ett mål. Och du får rik­ti­ga peng­ar för det du lyc­kas med!

7# För dig som glöm­mer cHec­ka brös­teN NamN: ibre­ast­cHeck pris: gra­tis Ap­pen ”Ibre­ast­check” skic­kar re­gel­bund­na på­min­nel­ser om att du ska kän­na ige­nom di­na bröst, vil­ket är vik­tigt för att ti­digt upp­täc­ka knö­lar. Du får vi­de­or som vi­sar hur du ska gö­ra och en hel del in­tres­sant in­for­ma­tion. 8# För dig som vill bör­ja spriNga NamN: From coucH to 5 k pris: 15 kr Som ny­bör­ja­re kan det va­ra svårt att bör­ja springa, men ”From couch to 5 k” hjäl­per al­la soff­po­ta­ti­sar att kom­ma igång. Off­ra max 30 mi­nu­ter, tre gång­er i vec­kan, i nio vec­kor så lo­var den här ap­pen att du ska kla­ra att springa en halv­mil.

9# För dig som be­Hö­ver lugN NamN: om­vaNa pris: gra­tis Men­tal trä­ning är li­ka vik­tigt som fy­sisk. Med ”Om­vana” får du hjäl att fo­ku­se­ra och hit­ta lug­net med oli­ka me­di­ta­tions­pro­gram. Det finns tu­sen­tals ljud, ci­tat och lug- nan­de rös­ter. Du kan även spe­la in din egen röst och lyss­na på den om du vill.

10# För dig som vill Ha koll på di­Na rö­rel­ser NamN: mo­ves pris: gra­tis Med en ak­ti­vi­tets­dag­bok är det en­kelt att få koll på hur du rör dig, och var du kan få in li­te var­dags­mo­tion. ”Mo­ves” ger en dag­lig tids­lin­je med en kar­ta över var, när och hur myc­ket du har rört på dig.

11# För dig som gil­lar No mer­cy-trä­NiNg NamN: car­rot Fit pris: 25 kr Glöm snäl­la pep­pord – här är det för­o­lämp­ning­ar som pis­kar dig i form. Ap­pen ger dig kom­man­don och blir arg om du går upp vikt. Din be­lö­ning om du lyc­kas? Du slipper bli för­o­läm­pad. En ko­misk ap­pro­ach till trä­ning, men ing­et för dig som är käns­lig.

12# För dig som be­Hö­ver pepp NamN: pep­papp pris: gra­tis Coachen och men­ta­la trä­na­ren Olof röhlan­der lig­ger bakom ”Pep­pap­pen” som ger dig upp­muntran och stöd när du bäst be­hö­ver det; in­för ett trä­nings­pass, en job­big dag el­ler en svår ar­bets­upp­gift. Lå­ter li­te löj­ligt kanske, men fak­tiskt rätt här­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.