Du, du, du

Solo - - SIDAN 1 -

1. du vän­jer diG

Klart att te­ra­pi, me­di­ci­ner och rätt hjälp är su­per­vik­tigt men ock­så att ve­ta att det kanske in­te blir bätt­re –

men man vän­jer sig.

2. var in­Te så hård

moT diG själv

om en kom­pis skul­le må då­ligt skul­le du ju in­te sä­ga ”Ryck upp dig, du är så miss­lyc­kad!”. var in­te så hård mot

dig själv.

3. Be om hjälp

Allt från hjälp med hand­ling till hjälp att kom­ma ihåg ett mö­te och att fyl­la i for­mu­lär hos lä­ka­ren. om du kän­ner dig redo för att sö­ka hjälp, gör det! Många som mår då­ligt tror att det ska va­ra så, men det finns hjälp att få, som till ex­em­pel te­ra­pi och

me­di­ci­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.