FLer he­ta mäN

Solo - - KOLL -

Var­för är det all­tid tje­jer på om­sla­gen? Jag skul­le vil­ja se en man där, som Alex­an­der Skars­gård till ex­em­pel – el­ler var­för in­te nån gam­mal klas­si­ker som or­lan­do Bloom? sen skul­le jag vil­ja ha fler snyg­ga kil­lar i tid­ning­en över­lag. Tror många hål­ler med mig här. el­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.