7 Sex & tranS 5 6 8 trainwreck till­Fäl­lig ta­tu­e­ring ko­koS, Va­nilj & mint eF­ter­läng­tad dec­kar-com­back 10 9

Solo - - KOLL -

De är över­allt, fusk­ta­tu­e­ring­ar­na, och de ut­veck­las och blir snyg­ga­re he­la ti­den. Top­pen för dig som vet att du kom­mer ång­ra dig. El­ler för dig som in­te vå­gar the re­al de­al. Kol­la in Yl­va Skarps fi­na mo­tiv, Yl­vaskarp.se. Vi gil­lar Eos se­nas­te till­skott i läppbalsam-fa­mil­jen, ”Vi­sib­ly soft”. De är till­ver­ka­de av 95 pro­cent eko­lo­gis­ka ingre­di­en­ser och sma­ker­na är som­ri­ga ”Va­nil­la mint” och ”Coconut milk.”

Schumer RFSl och RFSU har gett ut en gui­de om sex, för trans­sex­u­el­la. Ma­te­ri­a­let finns att lad­da ner gra­tis på Rfslung­dom.se. Mis­sa in­te Solos ar­ti­kel om trans­per­so­ner på si­dan 38!

amy lis­beth Sa­lan­der och Mi­kael Blom­kvist är till­ba­ka i ”Det som in­te dö­dar oss”, fjär­de de­len i Sti­eg Lars­sons Mil­len­ni­um-se­rie. För­fat­ta­re till den här boken är da­vid La­gercrantz.

Bo­ka in den 19 au­gusti i ka­len­dern, då har näm­li­gen ”Trainwreck” med fan­tas­tiskt ro­li­ga

bi­opre­miär.

Mo­tiv som stan­nar i någ­ra da­gar.

Mis­sa in­te ”Trainwreck”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.