Sum­mer­ti­me sad­ness

Solo - - KOLL -

Det är in­te ba­ra

som har er­fa­ren­het av ”sum­mer­ti­me sad­ness”. Pro­fes­sorn Ian M Cook vid UCLA

i USA me­nar att vär­me, eko­no­misk stress, kropps­no­jor och stör­da ru­ti­ner är van­li­ga or­sa­ker. Här är knepen för att tack­la

som­mar­dep­pen.

la­na del rey 1. För­sök trä­na och so­va li­ka myc­ket som du bru­kar, om du är en vän av ru­ti­ner. 2. Stres­sa in­te över allt du ska hin­na med. Du mås­te in­te va­ra glad och på topp ba­ra för att det är som­mar. 3. om det är su­per­varmt, se till att gö­ra fy­siskt an­sträng­an­de ak­ti­vi­te­ter ti­digt el­ler sent på da­gen. och si­es­ta ex­i­ste­rar av en an­led­ning. 4. Se­mes­ter be­hö­ver in­te va­ra dyrt. En pick­nick el­ler

en cy­kel­tur är ju hur här­ligt som helst. 5. Slu­ta kropps­no­ja! Kom ihåg: Folk är all­de­les för upp­tag­na av sig själ­va för

att tän­ka på din kropp.

Hap­py hour har fått en helt ny in­ne­börd. I New York kan en AW li­ka gär­na in­ne­bä­ra ett trä­nings­pass som en öl med kol­le­gor­na. Där sat­sar gym­ked­jor på par­ty­mu­sik, skum­ma­ski­ner(!) och di­sco­lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.