S

Solo - - HETT NU -

vett är krop­pens egen air con­di­tion, en livsnöd­vän­dig funk­tion som sval­kar oss när vi blir för var­ma. Än­då är det för­mod­li­gen re­la­tivt få som tän­ker ”Åh, vad här­ligt att min kropp sval­kar sig så bra” vid upp­täck­ten av svett­fläc­kar på trö­jan. Pa­ni­ken och pin­sam­hets­käns­lor­na är nog när­ma­re till hands, för svett har all­tid an­setts äck­ligt. Men det är dags att tän­ka om.

– Det är li­te coolt att kom­ma svet­tig till job­bet. I och med att häl­sa och trä­ning är så vik­tigt och hett just nu har det blir po­si­tivt med svett, och tren­di­ga ar­bets­plat­ser har na­tur­ligt­vis dusch, sä­ger Magnus Kem­pe, tren­da­na­ly­ti­ker på ana­lys­fö­re­ta­get Kai­ros futu­re.

Att svet­tens so­ci­a­la sta­tus har höjts på se­na­re år märks in­te minst in­om mo­de- och skön­hets­in­du­strin. Mär­ket vi­ewsports pro­du­ce­rar till ex­em­pel trä­nings­klä­der vars tryck in­te syns för­rän du bör­jar svet­tas. trä­ning och sport sägs va­ra den ”nya mu­si­ken” när det gäl­ler in­flu­en­ser på mo­de­värl­den och det är ba­ra att ta en titt på stan för att se hur trä­nings­klä­der har vun­nit mark även ut­an­för gym­met. På ca­t­wal­ken var den svet­ti­ga loo­ken en stor skön­hetst­rend för som­ma­ren 2015. Kort och gott, svett säl­jer.

– Att svet­tas är att ta an­svar för sin kropp och sin häl­sa, vi­sa att man har koll på lä­get och pri­o­ri­te­rar att må bra, me­nar Magnus Kem­pe. Han tror ock­så att at­ti­tyd­för­änd­ring­en till svett har en kopp­ling till den na­tur­li­ga tren­den.

– vi är räd­da för det artificiella idag. Man kan tän­ka sig att när fler och fler blir al­ler­gis­ka, så kan det va­ra mind­re pro­ble­ma­tiskt för om­giv­ning­en att va­ra svet­tig istäl­let för att ha för myc­ket parfym. Få per­so­ner är al­ler­gis­ka mot svett.

Att svet­tas

är att ta an­svar för sin kropp och sin häl­sa, vi­sa

att man har koll på lä­get och pri­o­ri­te­rar att må bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.