Let’s talk about sweat, ba­by!

Solo - - HETT NU -

Svett är in­te ba­ra tren­digt, det är sex­igt ock­så. I re­klam har bring­or och bröst täck­ta av svett­drop­par länge an­vänts för att skän­ka pro­duk­ter en sex­ig air. och re­klam­ma­kar­na är in­te helt fel ute. Svett på­ver­kar fak­tiskt vår at­trak­tion till and­ra män­ni­skor. Al­la har näm­li­gen doft­kört­lar i arm­hå­lan, kring köns­or­ga­nen, bröst­vår­tor­na och kring mun­nen, som av­ger en doft­s­ig­nal.

– De här doft­kört­lar­na ver­kar va­ra till för att man ska luk­ta. Det kan man för­stås bland an­nat se ge­nom att de mog­nar un­der pu­ber­te­ten. Då vill evo­lu­tio­nen att vi ska bör­ja luk­ta, för­kla­rar Mats ols­son, lukt­fors­ka­re och pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Ef­tersom vi har en nä­sa som fång­ar upp dof­ter och en funk­tion hos krop­pen som vill luk­ta, me­nar Mats ols­son att luk­ten in­går i det sex­u­el­la sam­spe­let. Doft­kört­lar­na för­de­lar sig dess­utom oli­ka på män och kvin­nor.

– Det är in­te ba­ra en bi­ef­fekt att man luk­tar ut­an det finns en tan­ke med det.

Egent­li­gen är det in­te själ­va svet­ten som luk­tar. Svett­kört­lar­na av­ger svett som bak­te­ri­er liv­när sig på. De ge­ne­rar i sin tur lukt så själ­va svet­ten i sig är in­te spe­ci­ellt lukt­stark.

var­för vi tyc­ker att vis­sa luk­tar go­da­re än and­ra kan va­ra bå­de ge­ne­tiskt och en frå­ga om in­lär­ning. vi har till ex­em­pel lärt oss att gam­mal svett luk­tar il­la, me­dan ”ny” svett är helt okej. Gam­mal, il­la­luk­tan­de svett in­går allt­så in­te i den tren­di­ga de­len av svett­spekt­rat. Att kom­ma i en sun­kig gymti­scha är fort­fa­ran­de en­bart äck­ligt. Mats ols­son tror att det kan be­ro på as­so­ci­a­tio­ner­na till bris­tan­de hy­gi­en, att det är ett norm­brott att luk­ta gam­mal svett.

– vi har kom­mit över­ens om att vi in­te ska luk­ta. Den som gör det bry­ter mot nor­men och att bry­ta mot nor­men är in­te bra. Det kan va­ra cool och ball och man kan bli en trendset­ter, men of­tast in­te.

Svett kan med and­ra ord va­ra li­ka rätt som fel, be­ro­en­de på om den är ny el­ler gam­mal och vem som av­ger den. Svet­tas med stolt­het, men glöm in­te att du­scha ef­teråt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.