Hur många bol­lar kan du lan­da?

Solo - - DU DU DU -

Jour­na­lis­ten eric Bar­ker har skri­vit boken ”Daily ri­tu­als – how ar­tists work”, en bok om ar­betsva­nor­na hos 150 av värl­dens främs­ta för­fat­ta­re, ar­tis­ter och ve­ten­skaps­män. trots att de här per­so­ner­na kom­mer från vitt skil­da bak­grun­der, med helt oli­ka för­ut­sätt­ning­ar, de­lar de vis­sa va­nor och be­te­en­den. Som att fo­ku­se­ra på si­na styr­kor istäl­let för svag­he­ter, in­te öds­la tid på mångsidig­het ut­an istäl­let bli rik­tigt bra på nå­got spe­ci­fikt. De ser miss­lyc­kan­den som möj­lig­he­ter och ex­pe­ri­men­te­rar stän­digt. En an­nan vik­tig fak­tor är att samt­li­ga ar­be­tar hårt. Men att job­ba så många tim­mar som möj­ligt är helt fel, me­nar Pet­ra Brask.

– Du kan job­ba 55 tim­mar i vec­kan, men job­bar du mer är det direkt im­pro­duk­tivt. Du blir in­te bätt­re för att du läg­ger ner fler tim­mar.

Unga som kom­mer in, hung­ri­ga och am­bi­tiö­sa, på en ny ar­bets­plats gör of­ta miss­ta­get att ”köt­ta ar­betstim­mar”. De vill vi­sa fram­föt­ter­na, gö­ra ko­met­kar­riär och fixa tu­sen sa­ker sam­ti­digt. Men det är ett re­cept på ka­ta­strof, in­te suc­cé, me­nar Pet­ra.

– om du vill bli bra på

ditt jobb ska du in­te läg­ga ner för många tim­mar. Fritid och sömn är li­ka vär­de­fullt som ar­bets­ti­den. Du be­hö­ver få ba­lans mel­lan de här tre de­lar­na.

Din kon­kur­rens­kraft är allt­så in­te an­ta­let tim­mar vid skriv­bor­det. Nya idéer och kre­a­ti­vi­tet är di­na kon­kur­rens­för­de­lar, me­nar Pet­ra. Idéer föds in­te på en kon­tors­stol, de kom­mer när du är ute och pro­me­ne­rar el­ler häng­er med kom­pi­sar­na. som fun­ge­rar bäst för dig – och job­ba sten­hårt för att om­giv­ning­en ger dig det du be­hö­ver.

För­fat­ta­ren Gret­chen ru­bin gav i vå­ras ut boken ”Bet­ter than be­fo­re”, en bok om de va­nor som fram­gångs­ri­ka, kre­a­ti­va och pro­duk­ti­va män­ni­skor har ge­men­samt. Även här är för­håll­nings­sät­tet till tid centralt. Det gäl­ler att iden­ti­fi­e­ra när, var och hur du pre­ste­rar bäst. En del job­bar bäst på nat­ten, and­ra på mor­go­nen. Någ­ra kanske ut­rät­tar un­der­verk ef­ter tre kop­par kaf­fe, and­ra be­hö­ver en stark whis­ky.

an­ni­ka r Malm­berg ha­mil­ton fö­re­lä­ser om fram­gång och har skri­vit en bok om hur du blir mer fram­gångs­rik. Hon tyc­ker, pre­cis som Gret­chen Ru­bin, att du ska fo­ku­se­ra på vad som fun­ge­rar bäst för dig själv.

– Rik­tigt fram­gångs­ri­ka per­so­ner har lärt sig myc­ket om sig själ­va, vil­ka de­ras styr­kor och svag­he­ter är. De äg­nar sig åt det de är bra på och sö­ker sup­port hos per­so­ner som kom­plet­te­rar dem.

An­ni­ka me­nar att det du är bra på of­ta är så­dant du gil­lar att gö­ra. Det kanske är upp­gif­ter du an­mä­ler dig fri­vil­ligt till el­ler en syss­la då tim­mar­na full­kom­ligt fly­ger för­bi.

– För att bli fram­gångs­rik mås­te du gö­ra det som är kul, kän­na stolt­het och en­ga­ge­mang, an­nars blir var­je dag en kamp.

Så, vad du tyc­ker om att äg­na dig åt är med stor san­no­lik­het ock­så det som kan ge dig en schysst lön. Sat­sa på det och bli proffs på att an­vän­da dyg­nets 24 tim­mar på bäs­ta möj­li­ga sätt just för dig – där har du ett en­kelt (okej då, gans­ka) re­cept på fram­gång.

Du blir in­te bätt­re för att du läg­ger ner fler tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.